ČLÁNOK


,

Zvýšená ochrana investorov
14. marca 2003

Zákon c. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investicných službách, ktorý nadobudol právoplatnost len minulý rok, už potrebuje prvú úpravu. Z casu na cas totiž v rôznych zákonoch vyjdú na povrch nedokonalosti a medzery, ktoré spôsobujú problémy bud ihned, alebo sa objavia až po nejakom case, ked je viac-menej už neskoro, pretože sa ich niekto rozhodne využit, prípadne zneužit.

Aj tento zákon by bez novely istoiste spôsobil problémy. Vznikol by totiž casový nesúlad. Vlastne akési vzduchoprázdno, ktoré by nemal kto vyplnit. Na jeho „mušky“ však kompetentní, naštastie, prišli dost skoro. Je možno zaujímavé podotknút, že táto „nedokonalost“ vznikla až v parlamente, vládny návrh zákona ju neobsahoval. Terajší zákon totiž hovorí, že centrálny depozitár, ktorým sa pravdepodobne stane súcasné Stredisko cenných papierov, môže svoju cinnost zacat až dnom, ked nadobudne právoplatnost rozhodnutie Úradu pre financný trh o udelení povolenia na vznik a cinnost centrálneho depozitára, a po tom, ako udelí clenstvo prvému svojmu clenovi.

Teda akákolvek cinnost centrálneho depozitára vo vztahu ku klientom obchodníkov s cennými papiermi je realizovatelná až po tom, co centrálny depozitár udelí clenstvo prvému clenovi. Tento žiadatel, ktorým je obchodník s cennými papiermi však potrebuje na udelenie clenstva okrem iného aj predchádzajúci súhlas Úradu pre financný trh. Ten mu tento súhlas nemôže dat skôr, než udelí povolenie na vznik a cinnost centrálnemu depozitáru. Ponechanie súcasného rozporu by znamenalo, že odo dna právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vznik a cinnost centrálneho depozitára do dna udelenia clenstva prvému obchodníkovi s cennými papiermi by nebolo možné zúctovávat a vyrovnávat burzové obchody, pretože centrálny depozitár by túto cinnost ešte nemohol vykonávat a Burza cenných papierov v Bratislave by ju už nemohla vykonávat.

Novela by takto mala zabezpecit bezproblémový prechod na nový (dvojstupnový) systém evidencie cenných papierov, a to najmä z pohladu ochrany investorov a práv majitelov cenných papierov. Pripravovaná novela zákona o cenných papieroch a investicných službách teda zosúladuje lehoty súvisiace so zavedením nového systému evidencie cenných papierov. Ide najmä o lehotu na zacatie vykonávania cinnosti centrálneho depozitára a ukoncenie vykonávania cinnosti zúctovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi burzou. Dalej je to zosúladenie lehôt na vykonávanie prevodov zaknihovaných cenných papierov podla starého a nového systému evidencie, a to v súlade so spustením nového spôsobu zúctovania a vyrovnania burzových obchodov a v napokon aj OTC, co znamená mimoburzový obchod s cennými papiermi. Novela už od vlády zelenú dostala a to isté sa ocakáva od parlamentu. O povolenie na vykonávanie cinnosti centrálneho depozitára požiadalo Úrad pre financný trh zatial len SCP SR. PROFIT sa preto opýtal generálnej riaditelky strediska Emílie Palkovej, ako vníma novelu. „Považujem ju za dobrú. Návrhom sa totiž prekoná doterajší casový nesúlad medzi zaciatkom vykonávania financného vyrovnania centrálnym depozitárom a skoncením vykonávania tejto cinnosti burzou. Ten spocíva hlavne v rozdielne stanovených okamihoch vzniku oprávnenia zacat vykonávat túto cinnost centrálnym depozitárom a zániku spôsobu zúctovania a vyrovnania burzových obchodov podla doterajších predpisov.“

E. Palková dalej vysvetluje, že „v zmysle pôvodného (súcasného) znenia spomínaných paragrafov by burza dnom právoplatnosti prvého udeleného povolenia na vznik a cinnost centrálneho depozitára bola povinná ukoncit zúctovanie a vyrovnanie. Avšak prvý centrálny depozitár by túto cinnost mohol zacat vykonávat až po tom, ako udelí clenstvo prvému clenovi. Je velmi pravdepodobné, že medzi nadobudnutím právoplatnosti udeleného povolenia na vznik a cinnost centrálneho depozitára pre stredisko a udelením prvého clenstva v nom uplynie urcité nevyhnutné obdobie. Ak teda bude prvým centrálnym depozitárom stredisko, bude potrebné okrem udelenia clenstva jeho prvému clenovi aj predchádzajúce rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene jeho obchodného mena, prípadne aj stanov spolocnosti. A toto všetko zaberie istý cas od udelenia povolenia.“

Stredisko cenných papierov sa na transformáciu na centrálny depozitár intenzívne pripravuje už od zaciatku minulého roka. Nový zákon o cenných papieroch a investicných službách totiž predstavuje z hladiska fungovania budúceho centrálneho depozitára výrazný pokrok oproti súcasnému stavu, co sa, samozrejme, prejaví nielen v štruktúre služieb, ale aj v novej organizácii jeho cinnosti vrátane organizacných a technologických zmien. E. Palková predpokladá, že po získaní povolenia na vznik a cinnost centrálneho depozitára zacne poskytovat služby centrálneho depozitára už v druhom polroku tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS