ČLÁNOK
ŽSR sa možno budú transformovať na dva subjekty
20. marca 2000

Projektom, ktorý spracovala nezávislá skupina expertov, sa v piatok zaoberala správna rada ŽSR. Obsahuje tiež analýzu terajšieho stavu železničnej dopravy, finančnej výkonnosti ŽSR, majetkovej štruktúry, organizačného usporiadania a stavu zamestnanosti. Informoval o tom hovorca ŽSR Miloš Čikovský.

V predloženom projekte sa uvádza, že ak nedôjde k transformácii terajších ŽSR už od 1. januára 2001, môže dôjsť k finančnému krachu ŽSR s vážnym dopadom na celé hospodárstvo Slovenskej republiky. Podľa autorov projektu, základným predpokladom uskutočnenia transformácie musí byť politický konsenzus.

Predmetom ŽSR, a. s. (ŽSR) bude hlavná činnosť, t.j. prevádzkovanie dráhy (dopravná cesta) a vykonávanie činnosti dopravcu (mobilných prostriedkov potrebných pre zabezpečenie obchodných aktivít a obchodných zložiek nákladnej a osobnej dopravy). Predmetom Železničnej spoločnosti (ŽS) budú vedľajšie resp. obslužné činnosti pre zabezpečenie hlavných činností, ktoré nesúvisia priamo s hlavným poslaním železníc, ale sú potrebné. ŽS bude v procese oddlženia zohrávať podobnú úlohu ako napríklad konsolidačná banka pri transformácii bankového sektoru. ŽS bude takisto disponovať nadbytočným majetkom a riešiť otázku uvoľňovania pracovných síl.

Obe spoločnosti budú hospodáriť na vyčlenenom majetku štátu. Vzájomné vzťahy medzi ŽSR, a. s. a ŽS budú realizované na základe zmluvných vzťahov. V prechodnom období, maximálne do roku 2005, bude ŽSR, a. s. objednávať obslužné výkony, ktoré bude mať v predmete činnosti ŽS, výhradne od tejto spoločnosti.

Projekt predpokladá u oboch spoločností ďalšiu racionalizáciu činností. V ŽSR bude dominantná racionalizácia činností cestou modernizácie a technického rozvoja, zatiaľ čo v ŽS bude prevládať racionalizácia z titulu útlmu neefektívnych činností.

Projekt predpokladá v ŽSR, a. s. divizionálny vnútropodnikový systém riadenia a v ŽS systém účelových výkonných jednotiek. Obe navrhované spoločnosti budú mať uzatvorený ekonomický systém bez vzájomných a duplicitných vplyvov. Takto vytvorená štruktúra umožňuje priehľadné sledovanie finančných tokov v ŽSR, a. s. a zefektívnenie činností ponechaných v ŽS. Prebytočné kapacity štátneho majetku ŽS môžu byť ponúkané na voľnom trhu služieb všetkým odborom v rezorte dopravy a ostatným odvetviam národného hospodárstva zaoberajúcich sa dopravným procesom.

Projekt transformácie a reštrukturalizácie ŽSR bude po zapracovaní pripomienok znovu prerokovaný v Správnej rade ŽSR a ešte v prvom polroku tohto roku prerokovaný v porade ministra na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, vo vláde a Národnej rade SR. Ďalej sa predpokladá novelizácia zákona o dráhach, zákona o terajších ŽSR a schválenie nového zákona o ŽSR, a. s.

Na Generálnom riaditeľstve ŽSR sa už v apríli vytvorí odbor transformácie a reštrukturalizácie železníc a v auguste začnú svoju činnosť výbory pre prípravu vzniku ŽSR, a. s. a Železničnej spoločnosti. „Projekt transformácie a reštrukturalizácie zabezpečuje postavenie železníc v spoločnosti tak, aby železnice v Slovenskej republike plnili svoje poslanie orientované dovnútra štátu a navonok voči EÚ,“ konštatoval hovorca Čikovský.

Úlohou projektu je zároveň definovať vzťahy štátu k transformovaným železniciam, t.j. záväzok a povinnosť štátu uhrádzať výkony vo verejnom záujme, plniť si svoju povinnosť voči rozvoju železničnej dopravnej infraštruktúry štátu ako najekologickejšieho a najbezpečnejšieho druhu dopravy v štáte.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS