ČLÁNOK
ŽSR pripravuje zmeny v obchodnej politike pre budúci rok
22. novembra 1999

Upravujú však ponukové ceny vo vnútroštátnej preprave, v dovoze a vývoze, ktoré sa v priemere zvyšujú o 4 percentá. Uviedol to riaditeľ Odboru pre prácu s verejnosťou ŽSR Miloš Čikovský.

Dodal, že v porovnaní s ročnou infláciou na úrovni 10 až 11 percent (predpokladanou vo východiskách

pre tvorbu štátneho rozpočtu SR) ide o mierne zvýšenie cien. Dokonca pri prepravách na vzdialenosti do 50 km dochádza k zníženiu o 0,5 až 8,5 percenta z tohtoročnej cenovej úrovne. Súbežne s týmto zvýšením cien sa zjednodušuje tarifa tým, že niektoré doteraz osobitne účtované poplatky ako napríklad avizovanie, colné poplatky sú zahrnuté do dovozného.

Podľa vyjadrenia Miloša Čikovského okrem ceny podľa ponukových taríf majú zákazníci možnosť dohodnúť si za určitých podmienok zmluvné ceny. V týchto podmienkach dochádza k niekoľkým zmenám. Napríklad ak má zákazník ŽSR uzatvorenú Zmluvu o podmienkach nákladnej prepravy na rok 1999 a nenastali u neho zmeny (zmena obchodného mena, zmena štatutárneho zástupcu a pod.), je možné túto zmluvu dodatkom

predĺžiť na rok 2000. Podobne je takéto predĺženie umožnené i pri uzatváraní dohôd o cene v tranzitných prepravách.

Miloš Čikovský uviedol, že v roku 2000 sa čiastočne zmení štruktúra i rozsah poskytovaných zrážok z ponukových cien, zmení sa aj spôsob ich poskytovania. Najvýraznejšie sa to prejaví u tzv. množstevných zrážok. Doteraz stačilo, ak prepravcovia na začiatku roku pri uzatváraní dohody o cene dopredu deklarovali predpokladaný objem prepraveného tovaru. Na základe toho im ŽSR dopredu poskytli množstevnú zrážku z ceny. „Pri kontrole skutočne prepraveného objemu tovaru sa však ukázalo, že zákazníci v snahe presadiť sa na trhu nižšou cenovou ponukou vedome alebo nevedome preceňovali svoje možnosti z hľadiska objemu tovaru,“ uviedol hovorca.

Preto ŽSR od roku 2000 pristúpia k poskytovaniu tejto zrážky až na základe skutočne zrealizovaných a vyfakturovaných prepráv. Pre konkrétnu komoditu a reláciu pri prekročení určitých hmotnostných pásiem sa zákazníkovi postupne znižuje cena za každú ďalšiu prepravenú tonu. S výnimkou tranzitných prepráv budú zrážky za množstvo poskytované automatizovane cez informačný účtovný systém ŽSR na základe skutočne prepraveného a následne vyfakturovaného objemu na konkrétnu dohodu a reláciu. „Možno očakávať, že táto zmena uľahčí administratívnu činnosť na oboch stranách a bude mať pozitívnu odozvu. Okrem tohto druhu zrážok môžu zákazníci ŽSR v roku 2000 počítať aj s cenovým zvýhodnením prepráv ucelených vlakov, prepráv s využitím vlečkových systémov, prepráv v kombinovanej doprave,“ uviedol Miloš Čikovský.

Tarifnou menou zostáva podľa Miloša Čikovského aj v roku 2000 švajčiarsky frank. Ako tarifnú menu v Tarife pre prepravu vozňových zásielok TR 1 ho zaviedli ŽSR od 1. januára 1999 ako opatrenie na rozhodnutie Národnej banky Slovenska o zrušení fluktuačného pásma slovenskej koruny voči cudzej mene. Keďže ŽSR používali ako tarifnú menu švajčiarsky frank, nemuseli na vývoj na devízovom trhu v prvom kvartáli reagovať úpravou taríf. Ako dodal M. Čikovský, švajčiarsky frank ako najstabilnejšia európska mena priniesla zákazníkom ŽSR garanciu stabilnej ceny počas celého roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS