ČLÁNOK
ŽSR počítajú v podnikateľskom pláne so stratou 3,715 mld. Sk
7. marca 2000

Celkovú stratu tvorí strata v osobnej doprave vo výške 2,419 mld. Sk, strata v nákladnej doprave vo výške 1,556 mld. Sk a zisk z ostatných činností vo výške 260 mil. Sk. Informoval o tom hovorca ŽSR Miloš Čikovský.

V oblasti tržieb je dôležitým faktorom zvýšenie taríf v nákladnej preprave (dovoz a vývoz) o 4 % a v osobnej preprave zvýšenie v priemere o 28 %, čo znamená plánované zvýšenie tržieb oproti skutočnosti minulého obdobia v nákladnej preprave o 907 mil. Sk a v osobnej preprave o 434 mil. Sk.

Podnikateľský plán ŽSR na rok 2000 je charakterizovaný najmä hospodárskym výsledkom vyplývajúcim z poklesu objemu výkonov v nákladnej preprave oproti plánu roku 1999 o 8,3 % a reštriktívne postaveným plánom materiálových nákladov a služieb, z ktorého spotreba materiálu je nižšia o 16 % a ostatné služby o 12 %.

Dôvodom straty sú vysoké finančné náklady a nižšie výkony nákladnej prepravy.

V pláne je zapracovaný aj predpoklad zúčtovania celej straty ŽSR v osobnej preprave v rozsahu 5,46 mld. Sk ekonomicky oprávnených a nekrytých nákladov. Štát poskytne úhradu straty v osobnej preprave vo výške 4,66 mld. Sk (2,71 mld. Sk zo štátneho rozpočtu z kapitoly železničnej dopravy, 1,95 mld. Sk z príjmov z privatizácie a mimorozpočtových zdrojov). Rozdiel vo výške 801 mil. Sk budú ŽSR riešiť pohľadávkou voči štátu. Nedostatok finančných prostriedkov v priebehu roka budú ŽSR riešiť prijatím nových úverov. Podobne však musia vykrývať aj tzv. ekonomicky neoprávnené náklady v osobnej doprave, ktoré v roku 2000 predstavujú objem 2,419 mld. Sk.

V roku 2000 sa uvažuje s nulovým nárastom zvýšenia priemernej plánovanej mzdy oproti roku 1999, ktorý vychádza z ekonomických možností ŽSR. Priemerná mzda by teda mala dosiahnuť výšku 12 716 Sk. Plánovaný počet zamestnancov pre tento rok vychádza z Programu zamestnanosti, kde je stanovený cieľ úspory 2 436 zamestnancov.

Podnikateľský plán na rok 2000 uvažuje s odpismi z hmotného a nehmotného investičného majetku vo výške 3 mld. Sk. Investície na použitie v železničnej v kombinovanej doprave budú z cudzích zdrojov kryté vo výške 4,77 mld. Sk (dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 275,6 mil. Sk, z úveru ISPA 1,068 mld. Sk, z úveru EIB 3,424 mld. Sk). ŽSR budú i naďalej uplatňovať návrh na čerpanie II. tranže úveru EIB poskytnutého v roku 1999, nakoľko v zmysle úverových podmienok akceptovaných ministerstvom dopravy a ministerstvom financií má byť poskytnutých 80 mil. EUR na rozvoj ŽSR.

Potreba nových úverov v roku 2000 bude na krytie straty vyplývajúcej z rozpočtu vo výške 3,715 mld. Sk, na krytie rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a úhradou osobnej prepravy zo štátneho rozpočtu 2,75 mld. Sk a na investičnú výstavbu (modernizáciu železničných koridorov) 3,424 mld. Sk. V roku 2000 plán uvažuje znížiť investičné úvery o 138,7 mil. Sk z vlastných zdrojov. Cudzie zdroje v roku 2000 vzrastú oproti koncu roka 1999 o 225,3 tis. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS