ČLÁNOK
Zmenia sa podmienky kolektívneho investovania
23. júla 2003

Od budúceho roka si správcovské spoločnosti budú môcť rozšíriť predmet činnosti o ďalšie investičné služby, napr. o riadenie portfólia investícií pre individuálnych klientov. Plná harmonizácia pravidiel kolektívneho investovania s pravidlami Európskej únie (EÚ), na základe nového zákona o kolektívnom investovaní, však pre bude znamenať prísnejšie pravidlá obozretného podnikania v oblasti kapitálovej primeranosti alebo v oblasti obmedzenia a rozloženia rizika investovania majetku v podielovom fonde. Od januára by sa mali zmeniť aj pravidlá distribúcie podielových listov – zavedie sa zjednodušený predajný prospekt.

Nový zákon, ktorý Ministerstvo financií SR (MF) posunulo do pripomienkového konania, má sprísniť podmienky pre udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti. Rovnako chce doplniť povinnosť spoločnosti a depozitára viesť evidenciu pokynov a zmlúv, sprísniť propagáciu podielových fondov a tiež umožniť Úradu pre finančný trh udeľovať sankcie aj štatutárom správcovskej spoločnosti podobne ako je to v prípade bánk a obchodníkov s cennými papiermi. Mala by sa tým podľa MF zvýšiť ochrana účastníkov kolektívneho investovania. Od vstupu Slovenska do EÚ rozšíri právo na založenie a slobodu poskytovania služieb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru tzv. európsky pas aj na tuzemské správcovské spoločnosti a správcovské spoločnosti z členských štátov.

Vzhľadom na rozsah potrebných zmien v súčasnej úprave kolektívneho investovania pripravil rezort financií okrem nového zákona o kolektívnom investovaní aj novelu zákona o cenných papieroch a novelu zákona o burze cenných papierov. K ultimu minulého roka pôsobilo v SR podľa Asociácie správcovských spoločností deväť domácich a deväť zahraničných správcovských spoločností, depozitára im robilo osem bánk. Deväť tuzemských správcovských spoločností spravovalo ku koncu uplynulého roka v 95 podielových fondoch majetok v hodnote 18,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS