ČLÁNOK
Zmení sa spôsob výpočtu indexu SAX
28. júna 2001

Pri výpočte akciového indexu SAX sa pripravujú zmeny. Novinkou bude spôsob výpočtu oficiálnych denných hodnôt – index v súčasnosti zohľadňuje vo svojej formule priemerné kurzy základných titulov. S platnosťou od 1. júla 2001 však budú do vzorca vstupovať záverečné kurzy. Táto zmena súvisí so zavedením on-line kalkulácie hodnôt indexu. On-line hodnoty budú prepočítavané v obchodnom systéme burzy v reálnom čase – t.j. hodnota indexu sa prepočíta po každej transakcii s bázickým titulom. Oficiálnou dennou hodnotou SAX bude potom jeho hodnota na konci obchodného dňa vypočítaná v obchodnom systéme BCPB. Finančné noviny o tom informovala Oľga Dlugopolská

Pravidelné prehodnotenie bázy indexu podľa pravidiel jeho konštrukcie sa robí raz ročne – k 31. januáru bežného roka, pričom jednotlivé tituly sa do bázy vyberajú podľa niekoľkých kritérií. Okrem likvidity a plnenia si informačných povinností emitentov je jednou z podmienok tiež zaradenie emisie na kótovanom, resp. registrovanom trhu BCPB (spoločnosti z voľného trhu nesmú byť do bázy zaradené).

Práve táto posledná podmienka sa môže stať problematickou. V súvislosti s prelicencovaním burzy sa totiž od 1. júla 2001 zmení štruktúra burzových trhov. Pôvodný trh kótovaných cenných papierov bude od júla 2001 rozdelený na tri časti – kótovaný hlavný trh, kótovaný paralelný trh a kótovaný nový trh. Trh registrovaných cenných papierov zanikne a ako alternatíva pre „nekótované cenné papiere“ zostane len voľný trh. To znamená, že v prípade, ak spoločnosť – emitent nepožiada BCPB o kótovanie emisie, táto bude automaticky preradená na voľný trh. Takáto emisia nemôže mať samozrejme zastúpenie v báze akciového indexu.

Báza indexu SAX k 31.5.2001 obsahuje 16 akciových titulov. Z nich je sedem z trhu kótovaných a deväť z trhu registrovaných cenných papierov. Nové pravidlá BCPB nadobudnú účinnosť k 1. júlu 2001, pričom BCPB a CA-IB Securities, o.c.p., a.s. ako manažéri indexu SAX stanovili prechodnú dobu na zotrvanie súčasne zastúpených emisií v báze indexu do 31.12.2001. To znamená, že pokiaľ emitenti bázických titulov SAX-u zo súčasného trhu registrovaných cenných papierov požiadajú o kótovanie v termíne do 31.12.2001, budú ich spoločnosti brané do úvahy pri rekonštrukcii bázy indexu k 31.1.2002 na nasledujúci rok. V prípade že o kótovanie nepožiadajú, spoločnosť bude k 31.1.2002 pri prehodnocovaní indexu z bázy vyradená, pričom v báze budú od tohto termínu figurovať len kótované emisie.

Emitenti, ktorých cenné papiere nie sú v súčasnosti na burze kótované (t.j. emitenti z trhu registrovaných cenných papierov a voľného trhu), budú musieť postupovať podľa Zákona o burze cenných papierov a burzových pravidiel. Súčasťou žiadosti o kótovanie bude musieť byť aj prospekt cenného papiera a ostatné náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a Pravidiel kótovania. Pokiaľ v súčasnosti „nekótovaný“ emitent požiada burzu o zakótovanie cenného papiera v termíne do 31.12.2001, bude mu zo strany burzy odpustený vstupný kótovací poplatok.

Váhy bázických titulov indexu SAX k 31.5.2001

Spoločnosť

Skratka

Váhy

Trh

Biotika

BSL

0,51%

1

Doprastav

DOP

8,74%

2

Figaro

FIG

0,92%

2

Grafobal

GFB

0,68%

2

Investičná rozvojová banka

IRB

2,37%

2

Nafta

NFG

13,37%

1

Plastika

PLS

0,27%

2

SES Tlmače

SES

0,91%

1

Slovakofarma

SKF

5,94%

1

Slovnaft

SLN

28,72%

1

Slovenská poisťovňa

SLP

5,84%

2

Drôtovňa

DRH

0,22%

2

VSŽ

VSZ

16,58%

1

VÚB

VUB

10,72%

1

Závod SNP

ZAS

2,44%

2

Železiarne Podbrezová

ZEP

1,77%

2

Spolu

100,00%

1 … trh kótovaných CP

2 … trh registrovaných CP


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS