ČLÁNOK
Zmena v zákone o ŠR
22. októbra 1997

Vstupom do rozpočtovania výdavkov kapitoly Štátny dlh sú výdavky ŠR nezaťažené splátkami istín z prijatých vládnych úverov a emitovaných štátnych dlhopisov. Príjmovú časť rozpočtu kapitoly Štátny dlh tvoria príjmy zo splátok z poskytnutých úverov a úrokov z nich. Zmena paragrafu 3 zákona o štátnom rozpočte na rok 1997 má zabezpečiť zníženie zadlženosti štátu, ktorá bola vykazovaná vrátane neuznaných záväzkov štátu. Na základe tejto zmeny by sa mali k 1. novembru tohto roku sporné pohľadávky uplatňované voči SR a Národnej banke Slovenska (NBS) v súvislosti s rozdelením bilancie bývalej ŠBČS vyradiť z účtovníctva NBS ako ich záväzky. Vzniknutý rozdiel v účtovníctve NBS sa vysporiada tak, že o výšku takto vzniknutého rozdielu sa od 1. novembra zníži výška istiny v štátnych finančných pasívach SR. Prijatím týchto zmien by SR dosiahla priaznivejšie výsledky v podiele schodku ŠR na HDP v medzinárodnom meradle. Na navrhované znenie nadväzuje vypracovanie štátneho rozpočtu na rok 1998. Ten by mal byť podľa hovorkyne vlády Ľudmily Bulákovej do NR SR predložený do 15. novembra tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS