ČLÁNOK
Životné minimum narastie o 2,2 %, ŠÚ SR poskytol dáta pre rozhodovanie o jeho navýšení
29. mája 2020

Desiatky dávok a príspevkov štátu sa tento rok navýšia podľa rastu cien nízkopríjmových domácností.

Sumy životného minima by sa mali od júla navýšiť o 2,2 %. Štatistický úrad SR poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR zákonom určené dva indexy, ktorých porovnaním sa rozhoduje o miere navýšenia životného minima vždy k 1. júlu.

Podľa najnovších výpočtov Štatistického úradu SR životné náklady na život nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli tohto roka medziročne o 2,2 %. Súčasne čisté príjmy na osobu vo všetkých domácnostiach na Slovensku boli v prvom štvrťroku 2020 o 5,3 % vyššie ako pred rokom.

„Podľa zákonných pravidiel sa na prepočet životného minima z oboch indexov a z nich vytvorených koeficientov použije ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci infláciu, teda aprílovú medziročnú infláciu v 25 % domácnostiach s najnižšími príjmami v SR, čo bola hodnota 2,2 %,“ spresnil Alexander Ballek, predseda ŠÚ SR.

Následne Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR pripraví úpravu konkrétnych súm životného minima od 1. júla 2020 a vydá potrebné opatrenie. Úprava by mala navýšiť hodnotu životného minima približne o 4,62 eura / za mesiac pre plnoletú dospelú osobu.

Zvýšenie životného minima sa dotýka takmer všetkých občanov, pretože je určujúce pre následné úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov, napríklad aj pre rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálne dôchodky, dávky v hmotnej núdzi. Životné minimum má tiež vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako napríklad daňový bonus na dieťa, výška nezdaniteľnej časti základu dane a podobne. Aktuálna suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je v súčasnosti (do konca júna) 210,20 € mesačne, pre zaopatrené neplnoleté dieťa či nezaopatrené dieťa 95,96 € mesačne.

ŠÚ SR podľa predpísaných pravidiel určuje hodnotu dvoch koeficientov v prvej polovici roka. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností je odvodený od nárastu cien / inflácie v apríli 2020 voči aprílu 2019, pričom sa zohľadňuje osobitná skupina domácností – nízkopríjmové domácnosti (25 % domácností SR s najnižšími príjmami). Pri tejto skupine sa prihliada na osobitosti štruktúry ich výdavkov, výraznejšiu váhu majú základné zložky spotrebného koša, ako napr. základné potraviny, výdavky na bývanie a zdravotnú starostlivosť a podobne.

Súčasne sa počíta aj Koeficient rastu čistých peňažných príjmov súkromných domácností na osobuktorý určuje o koľko narástli čisté príjmy slovenských domácností za 1. štvrťrok 2020 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 a určuje sa zo štatistického zisťovania v domácnostiach, z tzv. rodinných účtov. Zachytáva rast všetkých druhov príjmov a vo všetkých typoch domácností v SR.

Súhrn:

  • KOEFICIENT RASTU ŽIVOTNÝCH NÁKLADOV NÍZKOPRÍJMOVÝCH DOMÁCNOSTÍ (apríl 2020 voči aprílu 2019) dosahuje hodnotu 1,022.
  • KOEFICIENT RASTU ČISTÝCH PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV SÚKROMNÝCH DOMÁCNOSTÍ (prvý štvrťrok 2020 voči prvému štvrťroku 2019) má hodnotu 1,053.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS