ČLÁNOK
Zisk VÚB v minulom roku klesol na 1,539 mld. Sk
31. januára 2002

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB), Bratislava hospodárila v minulom roku podľa predbežných neauditovaných výsledkov so ziskom 1,539 mld. Sk. V roku 2000 jej hrubý zisk predstavoval 5,945 mld. Sk. Bilančná hodnota banky zaznamenala len nízku dynamiku rastu, keď stúpla o 3 % na 179,735 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

VÚB ku koncu minulého roka evidovala 40,957 mld. Sk úverov poskytnutých klientom. Ku koncu roka 2000 v súvahe banky figurovali úvery v objeme 103,5 mld. Sk. Pokles úverového portfólia súvisí s jeho reštrukturalizáciou a výmenou zlých úverov za reštrukturalizačné dlhopisy. Klasifikované úvery tvorili z celkového objemu úverov 12 % a predstavovali 4,924 mld. Sk. V investičnej zásobe držala banka 75,533 mld. Sk cenných papierov. Na účtoch v iných komerčných bankách deponovala 18,868 mld. Sk, v centrálnej banke, na šekových poštových účtoch a v pokladničných hodnotách mala 8,792 mld. Sk. VÚB do štátnych pokladničných poukážok umiestnila 19,245 mld. Sk.

Najvýznamnejšou položkou pasív banky boli ku koncu decembra vklady klientov, ktoré sa medziročne zvýšili o 26 % na 138,433 mld. Sk. Z celkových zdrojov banky tak tvorili viac ako 77 %. Záväzky voči iným bankám predstavovali 8,645 mld. Sk. Emisiou dlhopisov banka získala 2,434 mld. Sk a vydaním vkladových certifikátov 1,096 mld. Sk. Základné imanie banky predstavovalo 12,978 mld. Sk. V súvahe VÚB stále vystupuje strata z minulých rokov v objeme 4,815 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky bola na úrovni 31,72 %.

Majoritným vlastníkom s 94,47-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska IntesaBci. Tá podpísala zmluvu o kúpe väčšinového podielu akcií VÚB 4. júla 2001. Predbežná suma sa predávaný podiel je 550 mil. eur, čo je 1,76-násobok čistého obchodného imania banky ku koncu roka 2000 a 1,45-násobok odhadovaného čistého obchodného imania banky k 30. júnu 2001. V súlade s kúpnopredajnou zmluvou Intesa Bci požiadala o spätné odkúpenie reštrukturalizačných dlhopisov v objeme 9,1 mld. Sk. Štát by mal za tieto cenné papiere, ktoré banka získala do svojho portfólia v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia, zaplatiť do polovice tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS