ČLÁNOK
Zhoršenie hospodárenia neobišlo ani Plastiku Nitra
4. mája 1999

Aj Plastika, a.s., Nitra ako väčšina slovenských podnikov zaznamenala v prvom štvrťroku 1999 zhoršenie hospodárenia, keď sa dostala do červených čísiel. Za prvé tri mesiace tohto roka vykázala Plastika podľa neauditovaných a nekonsolidovaných výsledkov stratu 5,486 mil. Sk, pričom v roku 1998 bola ešte v prvom kvartáli zisková s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 1,204 mil. Sk. Prevádzkový zisk firmy poklesol medziročne o 56,8 na 6,93 mil. Sk, na druhej strane sa však spoločnosti podarilo zredukovať stratu z finančných operácií z minuloročných 13,744 mil. Sk na 9,584 mil. Sk. Po započítaní splatnej dane z príjmov tak strata Plastiky za bežnú činnosť predstavovala 5,491 mil. Sk.
Tržby spoločnosti za predaj vlastných výrobkov a služieb poklesli oproti prvému kvartálu 1998 o 21,52 % na 228,95 mil. Sk. Poklesla aj výroba Plastiky o 25,39 % na 270,677 mil. Sk. Tržby za predaj tovaru sa znížili o vyše 32 % na 11,034 mil. Sk.
Aktíva Plastiky poklesli medziročne o necelé percento a k ultimu marcu predstavovali hodnotu 1,594 mld. Sk. Stále aktíva sa na celkových aktívach podieľajú takmer 65 %. Spoločnosť neevidovala v závere marca žiadne dlhodobé pohľadávky, pričom krátkodobé pohľadávky predstavovali 322,539 mil. Sk. V porovnaní s prvým kvartálom roka 1998 sa krátkodobé pohľadávky zvýšili o 15 %. Na pohľadávkach firmy sa najviac podieľajú pohľadávky z obchodného styku, ktoré medziročne vzrástli o 26,44 % na 202,843 mil. Sk.
Dlhodobé záväzky Plastiky predstavovali k ultimu marca 16,638 mil. Sk, pričom sa medziročne zvýšili takmer o 45 %. Krátkodobé záväzky firmy dosiahli 173,596 mil. Sk pri 0,75-percentnom medziročnom poklese. Záväzky Plastiky z obchodného styku sa znížili o 5,31 % na 138,633 mil. Sk. Úverová zaťaženosť firmy počítaná ako pomer úverov k vlastnému imaniu predstavuje 42 %. Plastika eviduje vo svojich pasívach dlhodobé bankové úvery vo výške 26,937 mil. Sk, pričom bežné bankové úvery s kratšou splatnosťou predstavovali k 31. marcu tohto roka 362,955 mil. Sk. Krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté Plastike sú v objeme 11,2 mil. Sk. Celková zadlženosť firmy predstavuje 39 %. Vlastné imanie dosahuje výšku 943,6 mil. Sk a základné imanie 692,75 mil. Sk.
Plastika Nitra dosiahla v minulom roku čistý zisk 31,739 mil. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol zisk o 11,731 mil. Sk. Hospodárske výsledky spoločnosti v uplynulom roku negatívne ovplyvnilo uvoľnenie devízového režimu. Nepriaznivý vplyv na zisky firmy mal aj pokles spotreby plastických rúrových systémov pod vplyvom zníženia dotácií pre obce a inštitúcie, ktoré boli hlavnými odberateľmi. Plastika Nitra sa sústreďuje na produkciu plastových rúrových systémov, ktoré predstavujú 70 % výroby. Firma vyrába plastové obalové materiály a polystyrénové obalové materiály pre producentov bielej techniky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS