ČLÁNOK
Železnice SR (ŽSR) dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka stratu 2,857 mld. Sk.
24. augusta 1998

Podľa hovorcu ŽSR výsledky za prvých šesť mesiacov tohto roka „potvrdzujú pozitívne trendy v riadení ekonomických, finančných a obchodných procesov podniku“. Za prvý štvrťrok dosiahli ŽSR stratu 1,302 mld. Sk a na celý rok plánujú stratu 3,3 mld. Sk. Zníženie straty oproti plánu priaznivo ovplyvnili predovšetkým dosiahnuté tržby z prepravy vo výške 6,403375 mld. Sk, ktoré boli oproti plánu vyššie o 157,204 mil. Sk (plnenie na 102,52 %) a oproti porovnateľnému obdobiu vlaňajška vyššie o 799,587 mil. Sk (plnenie na 114,27 %). V porovnaní s rovnakým obdobím vlani vzrástli tržby z nákladnej prepravy o 156,26 % a tržby z osobnej prepravy vzrástli o 6,7 %. Zásluhou vyšších tržieb nebol prekročený plánovaný podiel nákladov na 1 Sk výnosov, ktorý namiesto 1,36 Sk predstavoval v skutočnosti 1,34 Sk. Dosiahnutému relatívnemu medziročnému nárastu prepravných výkonov vo výške 3,19 % zodpovedá v absolútnom vyjadrení nárast prepraveného tovaru o 895 960 ton. Na túto skutočnosť mal najväčší vplyv príjem tovaru zo zahraničia po normálnom rozchode, ktorý medziročne vzrástol o 16,6 %. V dennom priemere sa tak v rámci ŽSR prepravilo v porovnaní s minulým rokom o 4 950 ton tovaru viac. Pre finančnú situáciu ŽSR bol naďalej charakteristický nedostatok pohotových peňažných prostriedkov. Tento stav nemohli zásadným spôsobom ovplyvniť ani priaznivé výsledky prijatých systémových opatrení. ŽSR mali za prvý polrok 1998 zo štátneho rozpočtu uhradené za výkony osobnej prepravy 994 mil. Sk (za celý rok to má byť 2,21 mld Sk) a tiež čerpali dotáciu na investície vo výške 98,327 mld. Sk. Plánovaná produktivita práce z celkových výnosov bolo splnená na 105,77 % a oproti skutočnosti minulého roka je vyššia o 4,05 %. Plánovaná produktivita práce z hrubých výkonov dopravy bola splnená na 106,38 %. Plánovaný počet zamestnancov ŽSR vo výške 50 304 bol v porovnaní s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov 49 297 splnený na 98 % V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka , keď bol prepočítaný počet zamestnancov 49 648, vykazujú ŽSR zníženie ich počtu o 352. Nižšie plnenie počtov zamestnancov ovplyvnila realizácia racionalizačných opatrení a zákaz prijímania zamestnancov z voľného náboru. Smerný rast miezd v zmysle Kolektívnej zmluvy ŽSR na rok 1998 bol dohodnutý vo výške 10 % na zamestnanca oproti skutočne dosiahnutej priemernej mzde v roku 1997 pri zvýšení tarifných miezd o 10%. Medziročný nárast skutočne vyplatenej mzdy za rok 1997 a skutočne vyplatenej mzdy za prvý polrok 1998 bol 6,67 %, keď skutočne vyplatená mzda za rok 1997 dosiahla výšku 10 455 Sk a skutočne vyplatená priemerná mzda za sledované obdobie roku 1998 dosiahla výšku 11 152 Sk. V prvom polroku 1998 ŽSR rozšírili svoje doterajšie služby cestujúcim o viaceré novinky. V 16 železničných staniciach boli inštalované POS – terminály, ktoré umožňujú cestujúcej verejnosti uhrádzať platby za cestovné doklady bankovými kartami. V druhom štvrťroku 1998 boli vybavené ďalšie železničné stanice 21 terminálmi KVC (KVC – komplexné vybavenie cestujúcich), pričom v 9 termináloch možno vydávať cestovné doklady do zahraničia. V súčasnosti je v prevádzke 108 terminálom KVC na 75 železničných staniciach. Ďalšou novinkou je zariadenie POP (Prenosné osobné pokladnice) na predaj cestovných dokladov s možnosťou distribúcie dát do KVC. V moderných reštauračných vozňoch sú inštalované kartové verejné telefónne automaty, ktoré umožňujú cestujúcim telefonovať pomocou telefónnej karty, vydanej slovenskými telekomunikáciami, po celom území SR na pevnú sieť a tiež na mobilné telefónne siete EUROTEL a GLOBTEL. Takto vybavené vozne sú radené v IC 500/501 TATRAN a IC 502/503 KRIVÁŇ. Pre zjednodušenú prepravu cestovných batožín sú vypracované prepravné podmienky vrátane nového batožinového lístka, ktorý umožňuje vzájomné kombinácie prepráv. Boli vytipované trate ŽSR, na ktorých sa v druhom polroku 1998 ráta so zjednodušenou prepravou batožín, bicyklov a detských kočíkov skúšobne. ŽSR rozpracovali nové komerčné aktivity, ktorých účelom je poskytovanie výhodnejších prepravných podmienok cestujúcim, uprednostňujúcim prepravu železničnou pred inými druhmi prepravy. V záujme skvalitnenia služieb ŽSR v nákladnej preprave rozšírili rozsah doplnkových služieb, napríklad vzorové nakládky tovaru do všetkých radov vozňov po predchádzajúcej dohode s odosielateľom, oznámení druhu nákladného tovaru a jeho množstva bez rozdielu adresy príjemcu vo vnútroštátnej i medzinárodnej preprave, alebo dvoj – a trojstranné dohody s ČD, MÁV a PKP o preprave ucelených vlakov a skupín vozňov na jeden nákladný list bez vyžiadanie predchádzajúceho súhlasu podľa PIM 33. vo vnútroštátnej preprave sa zaviedlo poskytovanie informácií o prepravovaných zásielkach a možnostiach prepravy v reálnom čase prostredníctvom informačného systému IRIS-N. O to isté sa ŽSR usilujú aj v medzinárodnej preprave prostredníctvom systému HIPS, ktorý sa momentálne overuje na určených pracoviskách. Rozpracovaný je aj projekt na zriadenie komplexného informačného servisu. Divízie nákladnej prepravy, cieľom ktorého bude zákazníkom podávať komplexné informácie. V štádiu príprav na overovanie je aj poskytovanie informácii zákazníkom prostredníctvom Internetu. V grafikone nákladnej vlakovej dopravy 1998/99 sa zvýšil počet logistických vlakov medzi VW Bratislava a závodmi VW v Nemecku na tri páry pravidelných vlakov a jeden podľa potreby s predpokladom, že ešte počas grafikonu vlakovej dopravu 1998/99 bude pravidelný. Tieto vlaky premávajú na trase Devínska Nová Ves – Kúty – Devínska Nová Ves. K dvom vlakom vychádzajúcim z Devínskej Novej Vsi sú navyše z maďarských železníc cez Györ a Rajku trasované 2 krídla vlakov s autosúčiastkami AUDI – VW. Na prepravu hotových áut bola pre ďalší jeden vlak vytvorená trasa Devínska Nová Ves – Marchegg – Tarvisio – Bologna. Na prepravu hydroxidu hlinitého do Žiaru nad Hronom boli vytvorené trasy, používané v súčasnosti na vozbu vlakov z Ájky (MÁV – maďarské železnice), a to Koper – Komárno/Štúrovo – Žiar nad Hronom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS