ČLÁNOK
Zdravotníctvo na Slovensku trpí nedostatkom financií a je zavádzajúce merať spotrebu liekov v percentách z celkových výdavkov v tomto rezorte.
1. apríla 1998

Ako ďalej uviedol, v súčasnosti sa v súvislosti s hromadiacimi sa problémami zdravotníctva neustále hovorí o nadmernej preskripcii liekov ako o jednom z najväčších nedostatkov. Pripustil, že spotreba liečiv nie je vždy racionálna. Problémy sú však oveľa hlbšie a siahajú do systému. M. Lednár poukázal na nízke percento z HDP, ktoré sa v SR vydáva na zdravotníctvo. Kým vo vyspelých európskych krajinách je to 8-8,7%, v SR je to len 6,2%. Preto je dôležité pozerať sa na spotrebu liekov aj z tohto pohľadu. Podľa informácií SAFS sa ročná spotreba liekov na obyvateľa na Slovensku sa pohybuje medzi 50-60 USD. V zahraničí je táto suma niekoľkonásobne vyššia, napr. v Rakúsku dosahuje 250 USD. „Nemožno preto očakávať, že sa spotreba liekov zníži pri zachovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti, aká vyplýva zo zákona“, povedal M. Lednár. Ďalej podotkol, že je dôležité sa zoberať aj tým, s kým chce Slovensko prirovnávať. „Ak je to Rusko, kde je táto spotreba na úrovni 40 USD, alebo Thajsko s 30 USD, môžeme túto sumu znížiť. Ale potom sa nemôžeme porovnávať s vyspelou Európou“, konštatoval M. Lednár. Ako uviedol, slovenskému zdravotníctvu chýbajú zdroje. Z obmedzených finančných zdrojov nie je možné ani pri racionálnom využívaní zdrojov zabezpečiť pre všetkých občanov Slovenska úroveň zdravotníckej starostlivosti porovnateľnú s medzinárodným štandardom. Je preto potrebné prijať opatrenia, aby sa dostala reálna skutočnosť do súladu so zákonom. V opačnom prípade bude štát prostredníctvom zákona garantovať takú úroveň starostlivosti, akú nemôže poskytnúť. Jedným z riešení je zvýšenie platieb štátu za neproduktívne osoby, zabezpečenie toku finančných prostriedkov od zamestnávateľov a poistencov, vyššia spoluúčasť pacienta pri úhrade liekov a lekárskych výkonov. Situácia na Slovensku je podľa predstaviteľov SAFS výnimočná aj tým, akou mierou sa pacient podieľa na financovaní liekov. Kým v SR je to 7-8%, v európskych krajinách je to 20-30%. SAFS je organizáciou 17 farmaceutických spoločnosti pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa sústreďujú na výskum a vývoj farmaceutických produktov. Združuje len firmy, ktoré sa zaoberajú predovšetkým predajom originálnych liekov. Podiel generických produktov nechránených patentom vo vlastníctve spoločnosti môže u týchto firiem dosahovať maximálne 30%. Cieľom činnosti SAFS je podporovať hospodárske, právne a odborné záujmy svojich členov a prispieť k riešeniu problémov transformácie slovenského zdravotníctva. SAFS má zastúpenie na Ministerstve zdravotníctva SR, v kategorizačnej komisii ako aj v cenovej komisii Ministerstva financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS