ČLÁNOK
Zástupca iba jeden, expertov aj zbor
29. novembra 2002

Psychológovia asi budú súhlasiť s tým, že priebeh i rezultát daňovej kontroly často závisí aj od emocionálneho nastavenia a psychológie konania tzv. daniarov (správcov dane) alebo daňovníkov (daňových subjektov). Diskutovanou otázkou je problém, či môže mať daňový subjekt pri daňovej kontrole len jedného poradcu-zástupcu, alebo ich môže mať niekoľko.

Inštitút zastupovania v daňovom konaní rieši ustanovenie § 9, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Podľa odseku 3 tohto paragrafu platí, že daňový subjekt si môže zvoliť v daňovom konaní – teda aj výlučne pre daňovú kontrolu – len jedného zástupcu v tej istej veci.

Tak ako daniar aj daňovník

Podľa odseku 4 toho istého paragrafu platí, že zastupovanie daňového subjektu zástupcom nevylučuje, aby správca dane (daniar) rokoval v nevyhnutných prípadoch s daňovým subjektom priamo alebo ho vyzval na vykonanie niektorých úkonov. Daňový subjekt (daňovník) je povinný výzve správcu dane vyhovieť. Správca dane musí o tomto konaní vyrozumieť zástupcu daňového subjektu.

Tak ako daniar môže pri kontrole rokovať (keď sa mu zachce) s daňovníkom aj s jeho zástupcom, tak aj daňovník môže použiť racionálnu fintu a nemať pri daňovej obhajobe len jeden mozog. Môže angažovať celý zbor expertov – len tomu musí dať správnu a náležitú formu. Okrem toho si k daňovej kontrole môže správca dane v osobitných prípadoch dôkaznej núdze, resp. jeho potreby pozývať aj ďalšie tretie osoby (napr. znalcov, svedkov) – čo môže aj daňový subjekt.

Neobmedzený počet konzultantov

Daňoví poradcovia i správcovia dane radi zdôrazňujú, že podnikateľa (daňovníka) môže zastupovať pri styku s daňovým úradom len jeden zástupca – a to najradšej daňový poradca. Z dikcie zákona možno vyvodiť dva podstatné závery:

– v daňovej kontrole môže podnikateľa zastupovať ktokoľvek (nielen daňový poradca), koho si zákonným spôsobom deleguje a dá mu na to mandát: kamarát, advokát, komerčný právnik, daňový poradca,

– hoci zástupcom môže byť v tej istej veci len jedna osoba, ako konzultantov-expertov si môže či už zvolený zástupca (napr. daňový poradca), alebo sám daňový subjekt (napr. podnikateľ) pozvať neobmedzený počet.

Kedy zbor a kedy jeden odborník

Pri jednoduchých daňových kontrolách nie je racionálne angažovať veľký štáb odborníkov do tímu, ktorý pomáha daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi. Inak je to však pri kontrole daní, ktorá je náročná na problematiku alebo je riziková pre kontrolovaného (napr. podnikateľa). Vtedy je v niektorých prípadoch racionálne angažovať vybraných odborníkov a z nich zostaviť „poradný“ zbor konzultantov-expertov, ktorí síce daňový subjekt pri kontrole oficiálno-formálne nezastupujú (de jure), ale pri aktoch a úkonoch daňovej kontroly (najmä pri prerokúvaní polemických častí a protokolu o daňovej kontrole) sa môžu aktívne zúčastniť napríklad ako „súkromný znalecký tím expertov kontrolovaného“. Proti takémuto postupu nemá daňový úrad šancu namietať.

Pôsobivé čaro expertov

Ak sa rozhodne daňový subjekt (napr. podnikateľ) pri daňovej kontrole angažovať z rôznych dôvodov niekoľko poradcov-konzultantov do funkcie svojho zboru expertov, tak to má určite minimálne dve výhody:

– psychologická prevaha – ak do miestnosti vstúpi daňový subjekt so šiestimi osobami oproti zvyčajne dvom daňovým kontrolórom,

– platí nielen, že „viac hláv – viac rozumu“, ale aj viac uší, viac počuje. To znamená, čo by nestihol (napr. pre trému, náročnosť, nezrozumiteľnosť…) zachytiť jeden, to šiesti zachytia – napr. tak, že majú rozdelené úlohy.

Veľkí hráči – veľký štýl

Pri daňových kontrolách (ročne ich vykonajú daňové orgány v SR vyše 50-tisíc) boli už v praxi naozaj rôzne situácie. Samozrejme, že medzi nimi boli aj prípady, keď daňový subjekt „prekvapil“ daňový úrad a jeho kontrolórov tým, že na daňovú kontrolu nielen prišiel sám perfektne pripravený, ale aj so zborom svojich poradcov-konzultantov a aj vďaka tejto zvolenej stratégii spor pri daňovej kontrole úspešne obhájil.

Pri daňovej kontrole môže daňový subjekt zastupovať oficiálne len jeden zástupca, ale prakticky (neoficiálne) aj celý štáb. Nesmie ich však nazvať zástupcami, ale napríklad ich nazve odbornými konzultantmi.

Štáb expertov-konzultanov sa zvyčajne vyplatí angažovať pri zložitej daňovej kontrole a v prípadoch, keď ide o veľké peniaze.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS