ČLÁNOK
Zákon o elektronických komunikáciách je v pripomienkovom konaní
10. júna 2003

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predložilo minulý týždeň na medzirezortné pripomienkové konanie návrh nového zákona o elektronických komunikáciách. Ten by mal nahradiť v súčasnosti platný telekomunikačný zákon. Hlavným cieľom návrhu zákona je implementácia nového regulačného rámca Európskej únie (EÚ) do nášho práva a odstránenie nedostatkov v platnej telekomunikačnej legislatíve.

Návrh zákona v súlade s novým regulačným rámcom EÚ zavádza novú terminológiu, ktorá napríklad namiesto doterajšieho základného pojmu „telekomunikácie“ používa pojem „elektronické komunikácie“. Nový zákon by mal zabezpečiť prístup všetkých obyvateľov k univerzálnej službe, ktorá je definovaná ako minimálny súbor služieb dostupných všetkým účastníkom bez ohľadu na ich geografickú polohu za prijateľnú cenu. Zároveň upravuje aj podmienky poskytovania a financovania univerzálnej služby.

Nový legislatívny predpis ďalej mení povinnosti podnikov vo veci prístupu a prepojenia verejných elektronických komunikačných sietí a to vrátane uvoľnenia prístupu k miestnym vedeniam. Zákon rozširuje aj pôsobnosť a posilňuje postavenie regulačného Telekomunikačného úradu SR a upravuje spôsob jeho financovania. Vypúšťa sa inštitút licenčného konania na zriaďovanie sietí a poskytovanie služieb a zjednodušuje vstup podnikov na rozhodujúci trh elektronických komunikácií na základe splnenia podmienok všeobecného oprávnenia. Okrem toho zákon v oblasti elektronických komunikácií po novom upravuje aj reguláciu súťaže. Ďalej upresňuje podmienky regulácie cien a tarify za verejné elektronické komunikačné služby.

Návrh zákona by mal medzirezortným pripomienkovým konaním prejsť v júni a poradné orgány vlády by ho mali prerokovať počas letných prázdnin. Na rokovanie vlády by sa mal dostať v septembri a potom by sa ním mal zaoberať parlament. Navrhovaným dňom účinnosti je 1. január 2004 s odkladom účinnosti tých ustanovení, ktorých aplikácia je podmienená a možná až po vstupe Slovenskej republiky do EÚ k 1. máju budúceho roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS