ČLÁNOK
Základom ekonomického rastu pokračovanie reforiem
18. januára 2001

Ministri schválili princípy, výsledky a ďalšie smerovanie hospodárskej politiky SR. „Tri scenáre očakávaného vývoja vypracované Slovenskou akadémiou vied, Infostatom a pracovníkmi Economic Consulting, ktoré sú súčasťou materiálu, konštatujú dosiahnutie stabilizáciu ekonomiky a špecifikujú pokračovanie príslušných reforiem ako predpoklad ďalšieho pozitívneho vývoja,“ informoval vicepremiér vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš. Tento rok má byť prioritou urýchlenie štrukturálnych reforiem prostredníctvom pokroku v privatizácii ekonomiky.

Aktuálna podoba hospodárskej politiky nadväzuje na strednodobú koncepciu hospodárskej politiky prijatú vládou v decembri 1999 a tiež na dokument Strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska (joint assessment). Ten ministri schválil vo februári minulého roka a akceptovala ho aj Európska komisia.

Podľa ďalšieho rozhodnutia kabinetu budú ústredné orgány štátnej správy a rozpočtové a príspevkové organizácie musieť do tohtoročného 15. mája vypracovať výročné správy o svojom pôsobení. Ich cieľom bude informovať verejnosť o ich opodstatnenosti, náplni činnosti a použití finančných zdrojov. V budúcnosti ich zaviaže k zverejňovaniu takýchto hodnotení vždy k 30. júnu príslušného roka. „Výsledkom bude zvýšenie transparentnosti používania finančných prostriedkov štátnou správou,“ povedal vicepremiér.

V rámci zlepšenia právneho a regulačného rámca podnikania v SR prijal kabinet aj opatrenia na skrátenie a odformalizovanie konania pri udeľovaní a predlžovaní povolení na pobyt hospodársky významných cudzincov. Štatutárni zástupcovia obchodných spoločností so základným imaním nad 1 mil. Sk z krajín OECD tak budú môcť získať povolenie na pobyt v SR už na základe potvrdenia z obchodného registra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS