ČLÁNOK
Základnými predpokladmi, ktoré ovplyvnia ďalšie systémové kroky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR sú predovšetkým programové vyhlásenie vlády,
3. decembra 1998

… a vysporiadania majetku po bývalom ČSFR ako aj ekonomická stabilita podnikov, ktoré MDPT riadi. Podniky v pôsobnosti rezortu dopravy sa nemôžu spoliehať len na vzťah podnik – štát, očakávanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR) nie je možné bez toho, aby sa podnik nemohol samostatne pohybovať v ekonomickom priestore. Neekonomické správanie si v budúcnosti žiadny z týchto podnikov nemôže dovoliť. Na dnešnom stretnutí s novinármi to povedal štátny tajomník MDPT riadiaci sekcie železničnej, kombinovanej a vodnej dopravy, pôšt a stratégie rezortu Ľudovít Macháček. Ľ. Macháček označil za najväčší problém MDPT vysoké úverové zaťaženie rezortu, ktoré sa kriticky prejavuje najmä v Železniciach SR (ŽSR). „Nedostatok voľných finančných zdrojov má veľmi vážny dopad na pracovnú disciplínu zamestnancov predovšetkým v súvislosti s obavami o nevyplatení miezd. V súčasnosti prijímajú ŽSR predplatby od špedičných firiem za služby, ktoré ešte neboli Železnicami poskytnuté a tieto zdroje sa potom používajú na vyplatenie miezd“, povedal Ľ. Macháček. Podľa jeho slov existuje veľká disproporcia medzi požiadavkami finančných prostriedkov železničnej dopravy zo ŠR a možnosťami ŠR. V roku 1999 môže železničná doprava na návrh Ministerstva financií SR očakávať zo ŠR prostriedky vo výške 2,2 mld. Sk na bežné transfery a 260 mil. Sk na kapitálové transfery. ŽSR však požadujú v prípade bežných transferov o 3,5 mld. viac a v prípade kapitálových transferov predstavuje disproporcia 600 mil. Sk. Štátny tajomník MDPT považuje v tejto súvislosti za nevyhnutné reštrukturalizovať úverové portfólio ŽSR a ekonomicky stabilizovať podniky rezortu dopravy, aby banky začali o ne prejavovať záujem. Ako dnes novinárov informoval splatné istiny úverov ŽSR v súčasnosti predstavujú 9,7 mld. Sk. Rezort dopravy v súčasnosti navrhuje aj zvýšenie taríf v osobnej doprave, ktoré by mohlo aspoň čiastočne vyriešiť súčasnú kritickú situáciu v rezorte. V železničnej doprave je prvým návrhom zvýšenie taríf o 35 %, čo by kopírovalo infláciu za posledné tri roky. Takéto zvýšenie by prinieslo zvýšenie príjmov z osobnej dopravy, ktoré v súčasnosti predstavujú 1,5 až 1,7 mld. Sk približne o 600 až 700 mil. Sk v prípade, že by ŽSR neprišli zvýšením taríf o žiadnych cestujúcich. Rezort dopravy však predpokladá, že zvýšenie taríf prinesie pokles prepravy osôb na železnici približne o 9 %. Druhým návrhom MDPT v súvislosti so zvyšovaním taríf v železničnej doprave je 50-percentné zvýšenie, ktoré by podľa predpokladov prinieslo až 17-percentný únik cestujúcich zo železničnej dopravy. „Oba návrhy však musí prerokovať Rada ekonomických ministrov a vláda SR“, povedal Ľ. Macháček.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS