ČLÁNOK




Základné podmienky pre poskytnutie úverov
14. januára 1997

Poskytnutie vývozného úveru je podmienené zabezpečením úverových rizík. Začiatok vývozného úveru je dátum určený v zmluve o úvere podľa medzinárodných pravidiel pre štátom podporované vývozné úvery. Uvádza sa to vo Všeobecných úverových podmienkach pre poskytovanie úverov Eximbankou SR, ktoré vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila. Začiatok vývozného úveru je dátum určený v zmluve o úvere podľa medzinárodných pravidiel pre štátom podporované vývozné úvery. Vývozný úver sa poskytuje a splácanie istiny sa plní v dohodnutej mene. Pri poskytnutí vývozného úveru so splatnosťou dlhšou ako dva roky musí zahraničná osoba uhradiť pred alebo najneskôr k dátumu začiatku úveru minimálne 15 % celkovej hodnoty vývozu, pričom splátky istiny a platby úrokov sú vykonávané spravidla v polročných splátkach podľa splátkového kalendára dohodnutého v zmluve o úvere. Prvá splátka istiny úveru sa vykoná najneskôr šesť mesiacov od dátumu začiatku vývozného úveru. Prvá platba úrokov bude vykonaná najneskôr šesť mesiacov od dátumu začiatku vývozného úveru. Maximálnu výšku marže komerčných bánk, ktorú možno pripočítať k zdrojom získaným na financovanie vývozu prostredníctvom Eximbanka SR, stanovuje vláda SR po dohode s Národnou bankou Slovenska. Eximbanka SR poskytne vývozný úver za úrokovú sadzbu, ktorá bude stanovená v zmluve o úvere.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS