ČLÁNOK
Základné imanie Slovnaftu sa zvyšuje na 20,625 mld. Sk
24. mája 2000

Nové finančné prostriedky získané zvýšením základného imania posilnia finančnú stabilitu spoločnosti, vytvoria podmienky pre ďalší rozvoj a umožnia uviesť MOL Hungarian Oil & Gas Plc. ako strategického investora spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie Slovnaftu, a.s., schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti o 4 156 276 000 Sk na celkovú výšku 20 625 229 000 Sk emitovaním 4 156 276 kusov nových akcií s nominálnou hodnotou 1 000 Sk. Predstavenstvo spoločnosti bolo splnomocnené na realizáciu úkonov spojených so zvýšením základného imania, pričom upisovanie nových akcií sa uskutoční do šiestich mesiacov od jeho schválenia. Zvýšenia základného imania sa môžu zúčastniť tak akcionári spoločnosti, ako aj noví investori. Akcionári majú predkupné právo k novým akciám v pomere k podielu ich akcií na základnom imaní spoločnosti. Uviedol to hovorca Slovnaftu Ľubomír Žitňan. „Nové finančné prostriedky získané zvýšením základného imania posilnia finančnú stabilitu spoločnosti, vytvoria podmienky pre ďalší rozvoj a umožnia uviesť MOL Hungarian Oil & Gas Plc. ako strategického investora spoločnosti,“ skonštatoval hovorca. Valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnilo 81,23 % akcionárov, taktiež schválilo zmeny stanov akciovej spoločnosti v nadväznosti na zvýšenie základného imania ako aj niekoľko zmien umožňujúcich vstup strategického investora. Tieto rozhodnutia, schválené rozhodujúcou väčšinou akcionárov spoločnosti sú prostriedkom na realizáciu spolupráce zverejnenej 31. marca 2000 medzi spoločnosťami MOL a Slovnaft, v rámci ktorej MOL získa počiatočný balík maximálne 36,2 % akcií v Slovnafte s právom získania majoritného podielu po uplynutí 8 úplných finančných štvrťrokov. Transakcia sa bude realizovať kombináciou zvýšenia základného imania a kúpy existujúcich akcií. Transakcia je však podmienená súhlasom protimonopolných úradov SR a Maďarskej republiky ako aj inými štandardnými podmienkami. Akcie Slovnaftu sú kótované na bratislavskej a luxemburskej burze cenných papierov. Slovnaft skončil minulý rok s čistou stratou takmer 2,5 mld. Sk podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS, kým v roku 1998 dosiahol ešte čistý zisk 76 mil. Sk a v predchádzajúcom roku kladný výsledok až 1,8 mld. Sk. Prevádzkový zisk spoločnosti predstavoval k ultimu roka 3,1 mld. Sk a v porovnaní s rokom 1998 poklesol o 22,8 %. Celkový výsledok zredukovali prevažne kurzové straty vo výške 2,7 mld. Sk, ako aj náklady na pôžičky za 2,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 3. 2021

USD 1,203 0,001
CZK 26,208 0,070
GBP 0,863 0,001
HUF 364,530 0,780
CAD 1,521 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS