ČLÁNOK
Zahraničná zadlženosť SR v januári klesla na 10,2 mld. USD
16. mája 2000

Hrubá zahraničná zadlženosť SR dosiahla ku koncu januára tohto roku 10,196 mld. USD, čo predstavuje 1907 USD na jedného obyvateľa. V porovnaní so stavom ku koncu uplynulého roka sa zadlženosť znížila z 10,5 mld. USD, resp. 1952 USD na obyvateľa. Ku koncu januára 1999 dosahovala celková zadlženosť 12,05 mld. USD. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS).

Z celkového dlhu oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo ku koncu januára na úrovni 2,581 mld. USD, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím roka 1999 vzrástlo o 6 %. Podnikateľské subjekty a komerčné banky sa na celkovej zahraničnej zadlženosti podieľali 75,5 %, čo je v nominálnom vyjadrení 7,7 mld. USD. V porovnaní s koncom januára minulého roka sa tento podiel znížil o 3,5 percentuálneho bodu. Podľa údajov NBS ku koncu uplynulého roka značná časť dlhu podnikov (takmer 40 %) bola garantovaná štátom, čo predstavuje potenciálne riziko významného zvýšenia vládneho dlhu v prípade realizácie garancií.

K poklesu hrubej zahraničnej zadlženosti prispeli komerčné banky, ktorých celková hrubá zadlženosť dosiahla k ultimu januára 0,68 mld. USD, kým pred rokom bola na úrovni takmer 3,1 mld. USD. K tomuto zníženiu došlo pod vplyvom zrušenia opatrenia o devízovej pozícii na menové účely v apríli 1999. V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,827 mld. USD.

Celkový hrubý zahraničný dlh ešte v roku 1995 dosahoval 5,8 mld. USD, v nasledujúcom roku sa zvýšil na 7,8 mld. USD a v roku 1997 bol 9,9 mld. USD. Výsledky však nie sú z dôvodu zmeny metodiky výpočtu dlhu

porovnateľné. Od 1. januára 1999 je v rámci vykazovania zahraničného dlhu SR plnohodnotne zaradené vykazovanie korunových záväzkov bánk voči nerezidentom (cudzozemcom), štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky vo vlastníctve nerezidentov. Do vykazovania krátkodobého zahraničného dlhu je od januára 1999 zaradená i položka krátkodobé depozitné operácie NBS.

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 10,2 mld. USD a zahraničných aktív vo výške 6 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk a zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla k 31. januáru 2000 výšku 4,2 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS