ČLÁNOK
Zahraničná zadlženosť SR ku koncu júna 11,453 mld. USD
5. októbra 2000

Slovenská republika vykázala ku koncu júna celkovú hrubú zahraničnú zadlženosť vo výške 11,453 mld. USD. Od začiatku tohto roka vzrástla zadlženosť o 935,6 mil. USD, z toho len v priebehu júna o 524 mil. USD, takže najnovšie údaje predstavujú opäť najvyšší zahraničný dlh od zmeny metodiky v januári 1999. Na jedného obyvateľa SR pripadol hrubý zahraničný dlh vo výške 2 143 USD, v máji to bolo ešte 2 045 USD. Vyplýva to z augustového menového prehľadu NBS.

Oficiálne zadlženie vlády a Národnej banky Slovenska (NBS) predstavovalo 3,179 mld. USD, pričom v priebehu prvých 6 mesiacov vzrástlo o 0,632 mld. USD, čo ovplyvnila predovšetkým realizácia emisie vládnych eurobondov v objeme 500 mil. EUR. Celková zadlženosť komerčnej sféry, t.j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov vrátane zahraničných dlhových záväzkov voči nerezidentom v korunách, dosiahla ku koncu júna 7,926 mld. USD. Najvýraznejší medzimesačný rast o 343 mil. USD zaregistroval dlh podnikov. Dlh obcí reprezentovaný emitovanými dlhopismi mesta Bratislava predstavoval 62,1 mil. USD. Priamy zahraničný dlh vládnych agentúr, kam patrí Štátny fond cestného hospodárstva, bol 286,4 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky 8,791 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh bol k ultimu júna 2,662 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR bol k ultimu júna 23,24 %.

Čistá zahraničná zadlženosť dosiahla ku koncu júna 4,5 mld. USD. Tento ukazovateľ vyjadruje rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 11,5 mld. USD, kam sa zaraďujú pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry bez majetkových účastí, a zahraničných aktív vo výške 7,0 mld. USD. Medzi aktíva patria devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk a zahraničné aktíva podnikovej sféry, rovnako bez zarátania majetkových účastí. Na začiatku tohto roka hodnota čistého zahraničného dlhu predstavovala 4,4 mld. USD. V priebehu prvého polroka 2000 zaznamenal najväčší nárast čistého zahraničného dlhu o 0,2 mld. Sk podnikový sektor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS