ČLÁNOK
Zahraničná zadlženosť ku koncu júla 11,05 mld. USD
31. októbra 2000

Slovenská republika vykazovala k 31. júlu 2000 celkovú hrubú zahraničnú zadlženosť vo výške 11,053 mld. USD, ktorá od začiatku tohto roka vzrástla o 534,7 mil. USD. V porovnaní s júnovým tohtoročným maximom to však znamená zníženie celkovej zadlženosti o 400 mil. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol výšku 2 068 USD po hodnote 2 143 USD zaznamenanej v júni. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo v júli na úrovni 3,106 mld. USD. Jeho nárast o 559 mil. USD v porovnaní s ultimom roka 1999 ovplyvnila predovšetkým realizácia emisie eurobondov Slovenskej republiky v sume 500 mil. EUR. Celková zadlženosť komerčnej sféry, t.j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov, vrátane zahraničných dlhových záväzkov voči nerezidentom v slovenských korunách, poklesla a ku koncu júla dosiahla 7,589 mld. USD, pričom medzimesačný pokles dosahuje 337 mil. USD. Dlh obcí, ktorý predstavujú emitované dlhopisy Bratislavy, predstavoval koncom júla 59,6 mil. USD. Priamy zahraničný dlh vládnych agentúr (Štátny fond cestného hospodárstva) bol vykázaný sumou 298,5 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky 8,645 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh bol 2,408 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu júla dosiahol 21,78 %.

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške a zahraničných aktív vo výške 7,0 mld. USD, dosiahla ku koncu júla výšku 4,1 mld. USD. Zahraničné aktíva tvoria devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk a zahraničné aktíva podnikovej sféry, mimo majetkovej účasti. Na začiatku roka 2000 vykázaná hodnota čistého zahraničného dlhu dosahovala 4,4 mld. USD. V priebehu prvých sedem mesiacov roka 2000 zaznamenal najväčší pokles čistého zahraničného dlhu sektor komerčných bánk o 0,2 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS