ČLÁNOK
Za zneužívanie dominantného postavenia na trhu uložil Protimonopolný úrad SR (PÚ SR) pokutu 1 mil. Sk Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP).
17. augusta 1997

Protimonopolný úrad SR začal konať na podnet Slovenskej lekárskej komory v Bratislave, ktorá obvinila VšZP zo zneužívania dominantného postavenia na trhu tým, že uzatváranie zmlúv s neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podmieňovala ich súhlasom s limitáciou objemov zdravotných výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovaných týmito zariadeniami. Úrad dospel k záveru, že by mohlo dôjsť k situácii, keď neštátne zdravotnícke zariadenie ku koncu mesiaca ošetrí poistenca bez následnej úhrady od poisťovne. Vykonávať podnikateľskú činnosť bez následnej úhrady od odberateľa je v rozpore so záujmami každého podnikateľa (teda i v rozpore so záujmami neštátnych zdravotníckych zariadení). Ak VšZP neuzatvorí zmluvu so zdravotníckym zariadením bez toho, aby zmluva obsahovala podmienku o objeme uhrádzaných výkonov ide o vynucovanie neprimeraných podmienok v zmluvách, čo je v rozpore so zákonom o hospodárskej súťaži.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS