ČLÁNOK
Za zneužívanie dominantného postavenia na trhu uložil Protimonopolný úrad SR (PÚ SR) pokutu 1 mil. Sk Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP).
17. augusta 1997

Protimonopolný úrad SR začal konať na podnet Slovenskej lekárskej komory v Bratislave, ktorá obvinila VšZP zo zneužívania dominantného postavenia na trhu tým, že uzatváranie zmlúv s neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podmieňovala ich súhlasom s limitáciou objemov zdravotných výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovaných týmito zariadeniami. Úrad dospel k záveru, že by mohlo dôjsť k situácii, keď neštátne zdravotnícke zariadenie ku koncu mesiaca ošetrí poistenca bez následnej úhrady od poisťovne. Vykonávať podnikateľskú činnosť bez následnej úhrady od odberateľa je v rozpore so záujmami každého podnikateľa (teda i v rozpore so záujmami neštátnych zdravotníckych zariadení). Ak VšZP neuzatvorí zmluvu so zdravotníckym zariadením bez toho, aby zmluva obsahovala podmienku o objeme uhrádzaných výkonov ide o vynucovanie neprimeraných podmienok v zmluvách, čo je v rozpore so zákonom o hospodárskej súťaži.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS