ČLÁNOK
Za prvých deväť mesiacov tohto roka vykázal investičný fond Tatra kupón fond, a.s., Bratislava (TKF) podľa nekonsolidovaných údajov čistý zisk 19,720 mil. Sk.
3. novembra 1998

Za celý uplynulý rok dosiahol fond čistý zisk 27,234 mil. Sk. Polročný pokles zisku vo fonde bol podľa vyjadrenia predstaviteľov správcu fondu Tatra Asset Management (TAM) spôsobený skutočnosťou, že emitent dlhopisov – Koželužne Bošany, ktoré má TKF v portfóliu, si už dlhšiu dobu neplnil svoje záväzky. TKF bol preto nútený vytvárať si opravné položky, ktoré znížili hodnotu fondu. Oceňovacie rozdiely majetku fondu, ktorých výška bola k polroku 68,9 mil. Sk boli podľa Júliusa Strapeka zo spoločnosti TAM spôsobené nedôverou investorov v slovenský kapitálový trh a nárastom úrokových sadzieb, dosahovali svoje historické maximá. Za trištvrtiny roka dosiahli oceňovacie rozdiely majetku fondu 66,534 mil. Sk. Aktíva TKF dosiahli k 31. septembru 357,510 mil. Sk, finančné investície predstavujú 253,999 mil. Sk. Obežné aktíva vo výške 90,489 mil. Sk sú takmer 80 % tvorené finančným majetkom. Zvyšok tvoria krátkodobé pohľadávky z obchodného styku vo výške 20,294 mil. Sk. Základné imanie je 118,571 mil. Sk, vlastné je takmer trojnásobne vyššie – 355,484 mil. Sk. Tržby z predaja cenných papierov a vkladov sú k ultimu septembra 92,254 mil. Sk. Výnosy z finančných investícii vzrástli za spomenuté obdobie na 22,816 mil. Sk v porovnaní s 26,646 mil. Sk za celý uplynulý rok. Tento rok zabezpečil TAM výplatu dividend cca 10 000 akcionárom fondu. TKF pritom doteraz vyplatil na dividendách 56,8 mil. Sk. V roku 1994 dosiahla výška dividendy na jednu akciu 50 Sk, v nasledujúcom roku sa zvýšila na 66 Sk, v roku 1996 fond vyplatil už 163 Sk na akciu a v uplynulom roku to bolo 200 Sk. „Za štyri roky tak na jednu kupónovú knižku vyplatil svojim akcionárom 4 790 Sk,“ dodal. Prechodom TKF pod správu TAM došlo podľa neho k viacerým pozitívnym zmenám. „Na správe fondu sa teraz podieľa tím manažérov, ktorí aktívnejšie pristupujú k investovaniu. Zmenilo sa oceňovanie majetku, ktoré v súčasnosti interne prebieha na dennej báze. Ďalším prínosom prechodu fondu pod správu TAM je limitovaná výška prevádzkových nákladov, ktorá predstavuje 1 % z priemernej ročnej hodnoty majetku fondu,“ vysvetlil J. Strapek. Podľa jeho slov TKF nevlastní vo svojom majetku žiadny hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. TAM je investičná spoločnosť podnikajúca v oblasti kolektívneho investovania. Je zakladateľom podielového fondu Tatra Profit a poskytuje správcovské služby TKF. Spoločnosť bola založená ako 100% dcérska spoločnosť Tatra banky, a.s. „V oblasti kolektívneho investovania nadväzuje na tradície a úspechy Tatra kupón fondu, najúspešnejšieho investičného fondu z 1. vlny kupónovej privatizácie,“ skonštatoval J. Strapek. TAM je členom Asociácie investičných spoločností, ktorá združuje najvýznamnejšie subjekty kolektívneho investovania na Slovensku. TKF bol založený v roku 1992 pre účely kolektívneho investovania v 1. vlne kupónovej privatizácie. Doteraz patrí medzi najúspešnejšie investičné fondy, ktoré sa podieľali na privatizácii. Jeho akcie sú ako jediné akcie investičného fondu kótované a verejne obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave. „Počas roku 1997 si fond potvrdil svoje dominantné postavenie v oblasti kolektívneho investovania a kapitálového trhu a udržiaval si maximálnu vnútornú likviditu a výnosovosť portfólia,“ uzavrel J. Strapek. K prvému polroku mali na čistom majetku fondu najväčšie podiely predovšetkým cenné papiere Benzinol dlhopis II (11,78 %), štátne dlhopisy 35 (11,78 %), dlhopisy ČSOB 1999 (9,72 %), dlhopisy Slovenské elektrárne (8,18 %), dlhopisy Drôtovňa I (8,83 %) a zero-bondy VÚB (5,65). Spoločnosť eviduje vo svojom portóliu aj akcoe niektorých spoločností. Spomedzi nich majú 5,35% podiel akcie Slovnaftu. TKF celkovo uložila do slovenských dlhopisov 78,94 % majetku, na termínovaných vkladoch v ČSOB drží 8,97 % hodnoty majetku a 4,61 % predstavujú príjmy budúcich období. Majoritným akcionárom je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS