ČLÁNOK
Za prvý štvrťrok čistý zisk 6,464 mil. Sk
31. mája 1998

Výroba predstavuje 730,188 mil. Sk, z toho tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb tvoria 685,668 mil. Sk. Spoločnosť zaznamenala prevádzkový zisk 60,786 mil. Sk. Odpisy dosiahli za uvedené obdobie 58,771 mil. Sk. Na strate z finančných operácií, ktorá predstavuje 43,613 mil. Sk, sa objemom 35,386 mil. Sk podieľali nákladové úroky, zatiaľ čo výnosové úroky dosiahli 522 tis. Sk. AssiDomän Packaging eviduje ku koncu marca aktíva vo výške 3,662 mld. Sk., pričom hmotný investičný majetok tvorí z tohto objemu 69,2%. Z celkových finančných investícií vo výške 92,693 mil. Sk tvoria podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 19,6%. Podnik nezaznamenal ku koncu prvého štvrťroka žiadne dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky dosahujú 588,384 mil. Sk. Z nich najväčšiu časť – viac ako 90% – tvoria pohľadávky z obchodného styku, zatiaľ čo daňové pohľadávky voči štátu predstavujú necelých 8%. Záväzky z obchodného styku sa na krátkodobých záväzkoch, ktoré dosiahli 493,95 mil. Sk, podieľajú takmer 71%. Podnik zaznamenal ku koncu prvého štvrťroka dlhodobé záväzky 572,772 mil. Sk. Z tohto objemu tvoria záväzky vyplývajúce z emitovaných dlhopisov 250 mil. Sk. Celková zadlženosť spoločnosti sa oproti koncu minulého roka, kedy predstavovala 45,2%, znížila na 43%. Prispel k tomu pokles cudzích zdrojov z koncoročných 1,688 mld. Sk na 1,575 mld. Sk k 31. marcu 1998. Mierne zníženie zaznamenala aj úverová zaťaženosť podniku, ktorá predstavuje 24,6%, zatiaľ čo ku koncu minulého roka to bolo 25%. Spoločnosti sa úspešne darí redukovať objem dlhodobých bankových úverov. Tie už v roku 1997 klesli zo 100,163 mil. Sk v predchádzajúcom roku na 84,117 mil. Sk a ku koncu marcu 1998 dosiahli 75,241 mil. Sk. K tomuto dátumu podnik eviduje bežné bankové úvery 408,695 mil. Sk. Vlastné imanie spoločnosti dosahuje 1,970 mld. Sk, pri výške základného imania 1,448 mld. Sk V tomto roku plánuje spoločnosť výnosy do 4 mld. Sk a navýšenie exportu na 65 až 67%. Za rok 1997 eviduje AssiDomän Packaging hrubý zisk 172,8 mil. Sk a v tomto roku plánuje jeho zdvojnásobenie. V rámci tohtoročnej transformácie sa centrálne riadenie závodov pretransformovalo na divízne, pričom z bývalých závodov vznikli štyri divízie. Ide o Divíziu 1 – izolačné materiály, Divízia 2 – Fluting, Divízia 3 – Kartonáž a Divízia 4 – Energie a doprava. Švédska spoločnosť AssiDomän kontroluje asi 93 % akcií štúrovského podniku. AssiDomän Packaging Štúrovo sa začlenila do najväčšej obchodnej skupiny AssiDomän Packaging, ktorú tvorí viac ako 60 spoločností. Materská firma AssiDomän je rozdelená na 5 obchodných skupín s vyše 90 spoločnosťami v 14 európskych krajinách. Jej hlavným akcionárom je švédsky štát s podielom 50,2% akcií a hlasov. Nadnárodná spoločnosť AssiDomän sa orientuje na výrobu obalového papiera, obalov a reziva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS