ČLÁNOK
Za obdobie január až júl investovali zahraničné spoločnosti v slovenskej ekonomike približne 8,3 mld. Sk, pričom takmer celá suma bola realizovaná v podnikovom sektore.
5. novembra 1998

…nedošlo od mája k ďalšiemu výraznému prílevu priamych zahraničných investícií do ekonomiky SR. Podľa dostupných informácií jediné významné investície v SR začiatkom roka uskutočnila Coca Cola a aj U.S. Steel Group do založenia spoločného podniku s VSŽ Holding. Na druhej strane sa podľa NBS ustálila aj aktivita v oblasti investovania slovenských subjektov v zahraničí, pričom priame investície v zahraničí od začiatku roka vzrástli o 2,7 mld. Sk. Z odvetvového hľadiska smerovalo investovanie slovenských subjektov predovšetkým do oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. V rámci dlhodobého kapitálu zohrával rozhodujúcu úlohu aj naďalej vládny sektor, napriek tomu, že prílev dlhodobých zdrojov do podnikového sektora pokračoval. Emisia vládnych dlhopisov vo výške takmer 30 mld. Sk spôsobila, že celkové čerpanie úverov vlády, ktoré po odpočítaní splátok dosiahlo 24,8 mld. Sk, prevýšilo čistý prílev finančných úverov podnikového sektora vo výške 20,1 mld. Sk. Hlavným segmentom prílevu krátkodobého kapitálu zostal podľa NBS aj v roku 1998 bankový sektor, v ktorom sa od začiatku roka do konca júla realizovalo zvýšenie krátkodobých pasív v rozsahu 37,9 mld. Sk. V štruktúre krátkodobých pasív komerčných bánk dominovali vklady nerezidentov v slovenských bankách, ktoré vzrástli o 21,2 mld. Sk a nákupy devíz od zahraničných bánk vo výške 15,8 mld. Sk. Nárast krátkodobých devízových pasív komerčných bánk bol sčasti vyrovnaný rastom devízových aktív predovšetkým formou krátkodobých vkladov v zahraničných bankách (19,7 mld. Sk). V posledných mesiacoch bol zaznamenaný aj mierny nárast poskytovania krátkodobých úverov do zahraničia, ktorých výška od začiatku roku vzrástla o 6,3 mld. Sk na hodnotu 17,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS