ČLÁNOK
Z výrocných správ sú už správy rocné
6. marca 2003

Slovenská sútaž donedávna výrocných, aktuálne však už rocných, správ vstupuje tento rok do svojho štvrtého rocníka. Pre záujemcov z radov odbornej verejnosti, ktorí sa priamo podielajú na tvorbe firemných rocných správ, usporiadali organizátori sútaže spolu s partnermi odborný seminár „Rocná správa 2003 – požiadavky a trendy pri zostavovaní rocných správ“.

„V súvislosti s hodnotiacim kritériom týkajúcim sa všeobecnej informovanosti verejnosti a záujmových skupín o správe spolocnosti sme zaznamenali výrazné zlepšenie v poskytovaní informácií podnikmi prostredníctvom svojich rocných správ,“ uviedol Daniel König za hodnotiacu skupinu INEKO. Napriek skutocnosti, že podniky nie vždy úplne a ochotne zverejnujú všetky relevantné skutocnosti o svojej cinnosti, je možné i tu sledovat pozitívny trend. Nároky na prehladnost a transparentnost podnikania sa totiž neustále zvyšujú.

Dôležitým pre zostavenie firemnej rocnej správy je zadefinovanie citatelov – komu, ktorej skupine verejnosti, sú informácie v prvom rade urcené. Podla Luboša Vanca z KPMG Slovensko musí túto otázku riešit každá rocná správa ako nositel urcitého druhu informácií. Najcastejšími citatelmi rocných správ sú akcionári, investori, veritelia, zamestnanci, štátne orgány, dodávatelia a odberatelia a tiež niektoré skupiny verejnosti (analytici, financní investori). Významnú zmenu v poskytovaní financných informácií o cinnosti a hospodárení podnikov predstavuje nový zákon o úctovníctve platný od 1.1.2003, podla ktorého sú podnikatelské subjekty povinné zverejnovat kompletnú úplnú úctovnú závierku. Z financného hladiska je vhodnejšie zverejnovat konsolidovanú úctovnú závierku, ktorá by mala mat prednost pred individuálnou úctovnou závierkou. „Prezentované údaje musia byt úplné, prehladné, porovnatelné, mali by byt uvedené za posledných 3-5 rokov, a mali by byt overené audítorom a okomentované vedením firmy,“ špecifikoval L. Vanco.

Najdôležitejším pri grafickej úprave firemných správ je prvý vizuálny kontakt. Podla Dany Šubertovej zo Súkromnej strednej priemyselnej školy animovanej tvorby, ktorá sa spolupodielala na hodnotení komunikacnej úrovne rocných správ za rok 2001, správa musí citatela hned zaujat. Jej grafika by sa mala vyznacovat cistotou, jednoduchostou, vizuálnou skratkou, prehladnostou, eleganciou, vkusom a estetikou. Celkové spracovanie, hoci aj výtvarne netradicné, by malo byt vyvážané, a malo by citatelovi umožnit rýchlo a jednoducho identifikovat firmu (využívaním log, použitím charakteristických korporátnych farieb). Stále platí, že v jednoduchosti je krása a i menej môže byt viac.

V súvislosti s informatizáciou spolocnosti rastie i význam elektronických verzií firemných správ, teda správ prístupných najmä na podnikových internetových stránkach. „Efektívnost komunikácie prostredníctvom internetu však ešte nie je u nás tak zabehaná, a vlastne ani vo svete nie je štandard prezentácie a dostupnosti správ rozšírený,“ informovala H. Töröková z Cap Gemini Ernst & Young Slovensko. Hlavnými kritériami, prostredníctvom ktorých budú posudzované elektronické formy rocných správ, sú jednoduchá dostupnost, rýchla orientácia a navigácia, umiestnenie správy na webovej stránke, prehladnost a rýchlost nacítania a štandardnost použitého softvéru. „Pre elektronické verzie je velmi dôležité, aby boli dostupné. To je z pohladu hodnotenia tejto sútažnej kategórie rozhodujúce,“ vysvetlil Eugen Jurzyca z inštitútu INEKO. „Ak správa nie je dostupná, tak je potom zbytocne kvalitne vypracovaná,“ pokracoval E. Jurzyca. Pre úcely objektivity sa preto do hodnotenia elektronických verzií rocných správ zapocítava koeficient dostupnosti.

Jednou z hlavných zmien je zmena názvu sútaže – oznacenie výrocná správa nahradil termín rocná správa. Ako uviedol E. Jurzyca „napriek tomu, že legislatíva hovorí o výrocných správach, coraz castejšie sa v odborných kruhoch používa logickejšie oznacenie rocná správa. To vystihuje aj podstatu zostavovania firemných správ – poskytnút spätný rocný pohlad na cinnost a hospodárenie podnikatelského subjektu.“ Dalšou významnou zmenou je, že zaniklo rozdelenie sútažných kategórií zvlášt pre financné a osobitne pre nefinancné organizácie, kedže kvalitatívne rozdiely medzi týmito kategóriami sú už zanedbatelné. Taktiež sa zrovnoprávnilo postavenie printových a internetových verzií rocných správ a zaniklo i viazanie úcasti v kategórii elektronických rocných správ na úcast v kategórii printových verzií. Tieto zmeny budú podrobne prezentované bezprostredne pred oficiálnym vyhlásením aktuálneho rocníka sútaže, ktoré je naplánované na Apríl 2003.

Slovenskú sútaž rocných správ organizujú Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, Public Relations a reklamná spolocnost SK-media a týždenník o hospodárstve a podnikaní TREND. Odborným garantom vyhodnotenia financnej casti rocných správ za rok 2002 je audítorská spolocnost KPMG Slovensko a odborným garantom kategórie „Najlepšia rocná správa v elektronickej forme“ poradenská spolocnost Cap Gemini Ernst & Young Slovensko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS