ČLÁNOK
Z predvstupových fondov pre SR na budúci rok 5,9 mld. Sk
23. októbra 2002

V budúcom roku by mohlo Slovensko získať z predvstupových fondov Európskej únie (EÚ) prostriedky v celkovom objeme 5,9 mld. Sk. Na financovanie projektov v rámci programu ISPA by sme mohli dostať 2,1 mld. Sk, z fondu PHARE 3,1 mld. Sk a na financovanie projektov v rámci programu SAPARD sumu 800 mil. Sk. Vyplýva to z návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu (ŠR), ktorým sa bude v stredu zaoberať vláda.

Na spolufinancovanie projektov by sa malo z budúcoročného ŠR použiť 4,6 mld. Sk, čo je približne na úrovni tohtoročného plánu. Na financovanie rozvoja vidieka v rámci programu SAPARD by sa malo vyčleniť 205,9 mil. Sk a na projekty ISPA 2 mld. Sk. Na spolufinancovanie projektov ISPA by sa však mali čerpať aj úvery od Európskej investičnej banky. Výdavky ŠR na projekty PHARE dosiahnu podľa návrhu 2,4 mld. Sk, pričom 60,5 % zdrojov dostanú podnikateľské subjekty vo forme transferov a zvyšných 39,5 % by mali použiť rezorty a ich rozpočtové a príspevkové organizácie.

K ultimu mája dostal národný fond PHARE od Európskej komisie (EK) na základe žiadostí o finančné prostriedky 139,489 mil. eur, čo predstavuje 50,65 % celkovej vyčlenenej sumy v rámci memoránd na obdobie rokov 1998 až 2001. Implementačné agentúry z toho vyčerpali takmer 124 mil. eur. Na spolufinancovanie programov uvoľnil rezort financií zo ŠR pre roky 2001 a 2002 sumu 637,883 mil. Sk.

Prijaté prostriedky z Európskych spoločenstiev (ES) vo forme zálohových platieb pre finančné memorandá ISPA v rokoch 2000 a 2001 predstavovali ku koncu mája 7,636 mil. eur. Vyžiadané prostriedky dosiahli do konca mája 10,099 mil. eur.

Pre program SAPARD bola v marci 2001 podpísaná Ročná finančná dohoda za rok 2000, ktorá stanovila alokáciu pre SR na rok 2000 vo výške 18,602 mil. eur. Po udelení akreditácie agentúre SAPARD a Národnému fondu v polovici mája tohto roka dostalo Slovensko prvé prostriedky zo zdrojov EK vo výške 4,557 mil. eur. Zároveň sa zo ŠR na účet Národného fondu pre spolufinancovanie pripísalo takmer 126 mil. Sk.

Programy ISPA, SAPARD a PHARE sú nástroje štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie, ktoré pomáhajú kandidátskym krajinám k príprave vstupu do EÚ. Projekty sú financované zo zdrojov ES, verejného rozpočtu a konečného prijímateľa. Ciele a rozsah aktivít projektov z jednotlivých programov určujú finančné memorandá.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS