ČLÁNOK
Vývoj zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov 2022
8. júla 2022

Celkové saldo ovplyvnil v máji 2022 aj nižší dovoz zemného plynu, ktorý ho posledné mesiace ťahal intenzívne nadol. Takmer 30 % rast celkového dovozu aj vývozu tovaru bol najvyšší za ostatných 11 mesiacov.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v máji 2022 podľa predbežných výsledkov hodnotu 9 mld. eur, pri medziročnom raste o 29,3 %. Rast vývozu pokračuje už siedmy mesiac a aktuálne bol najvyšší od mája 2021. Aj celkový dovoz tovaru sa zvýšil rovnakým tempom, a to o 29,3 % na 8,8 mld. eur. Medziročný rast hodnoty dovozu tak pokračuje plynule od februára minulého roka. Bilancia zahraničného obchodu s tovarom tak skončila s prebytkom 160,5 mil. eur. V rovnakom období minulého roka bol o 36,5 mil. eur nižší. Saldo bolo opäť aktívne po šiestich mesiacoch.

Ilustračný obrázok – grafStiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (86 kB), alebo vo formáte PNG (140 kB).

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v máji tohto roka deväť z nich. Najvýraznejší vplyv na rast celkového exportu mala opäť najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia takmer o štvrtinu. K celkovému rastu hodnoty slovenského exportu prispel aj o 43 % vyšší vývoz druhej najobchodovanejšej triedy – Trhové výrobky (SITC 6), kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a pod.

Aj v štruktúre dovozu vykázalo z desiatich tried medziročný nárast deväť. Rovnako ako pri exporte aj rast pri dovoze najvýznamnejšie ovplyvnil vyšší import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota bola medziročne vyššia o 21 %. Vyššiu dynamiku celkového dovozu ovplyvnila aktuálne tretia objemovo najväčšia položka v dovoze – Minerálne palivá (SITC 3), medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Výrazné rasty v tejto triede pokračujú plynule už od apríla minulého roka. Napriek medzimesačnému poklesu dosiahla májová hodnota dovezeného tovaru v tejto triede takmer 871 mil. eur, čo bolo dvojnásobne viac ako pred rokom a zároveň takmer štvornásobne viac ako v máji 2020.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v máji 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 8,8 mld. eur, pri medziročnom raste o 25,5 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 25,1 % na 8,9 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 51,7 mil. eur (o 7,9 mil. eur menší deficit ako v máji 2021).

Vývoj za päť mesiacov 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021

Za prvých päť mesiacov tohto roka hodnota tovarov medziročne vzrástla pri vývoze o 13 % na 41,2 mld. eur a pri dovoze o 22,7 % na 42,6 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo pasívne v objeme 1,4 mld. eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme takmer 1,7 mld. eur.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až máji 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 16,5 % a z celkového vývozu tvoril podiel 81,7 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 61,9 % a medziročne vzrástol o 16,2 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až máji 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 0,2 % a z celkového vývozu tvoril podiel 18,3 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 38,1 % a medziročne vzrástol o 34,8 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 57 % na celkovom vývoze a 44,2 % na celkovom dovoze.

 

Poznámka: Údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB, t. j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny.

Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. augusta 2022. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých dovozcami a vývozcami tovaru v rámci EÚ. Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením JDEMETRA+.

Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva.

Zdroj údajov databáza DATAcube:


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS