ČLÁNOK
Vývoj vonkajších vzťahov SR za prvých 5 mesiacov
16. septembra 1998

Nedostatočná schopnosť ekonomiky získať devízové prostriedky cestou exportnej výkonnosti sa prejavila v deficite bežného účtu vo výške 31,9 mld. Sk, t.j. 913,7 mil. USD. Na tieto skutočnosti poukazuje Národná banka Slovenska (NBS) vo svojom aktuálnom menovom prehľade za mesiac júl. Vďaka prebytku na kapitálovom a finančnom účte je však po piatich mesiacoch platobná bilancia s aktívnym saldom 13,593 mld. Sk. „Nízka konkurenčná schopnosť slovenskej ekonomiky na zahraničných trhoch bola spojená s úsilím vykryť deficit bežného účtu prílevom krátkodobého a dlhodobého kapitálu na kapitálovom a finančnom účte,“ uvádza NBS. Jeho veľkosť vo výške 40,5 mld. Sk v plnej miere postačovala na pokrytie záporného salda bežného účtu a prispela k zvýšeniu devízových rezerv centrálnej banky o 13,6 mld. Sk. „Čistý prílev devízových prostriedkov na kapitálovom a finančnom účte na jednej strane zvyšuje úroveň zahraničnej zadlženosti SR, avšak v štruktúre prílevu zahraničného kapitálu dominuje dlhodobý kapitál vládneho a podnikového sektora,“ konštatuje centrálna banka. Dosiahnutý celkový výsledok bežného účtu bol v rozhodujúcej miere ovplyvnený deficitom obchodnej bilancie, ktorý predstavoval 32,3 mld. Sk. Zahranično-obchodný obrat SR za prvých päť mesiacov dosiahol 322,6 mld. Sk, pričom dovoz predstavoval 177,4 mld. Sk a vývoz 145,2 mld. Sk. Nepriaznivý vývoj bilancie služieb, ktorý pretrvával od začiatku roka a ktorý sa prejavil ako prevýšenie platieb za prijaté služby nad inkasami za poskytnuté služby, vytvoril do konca mája schodok vo výške 3,1 mld. Sk, čo bolo o 3,6 mld. Sk viac ako v rovnakom období minulého roka. Negatívne saldo cestovného ruchu za prvých päť mesiacov dosiahlo 686,0 mil. Sk, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje zhoršenie o 1,850 mld. Sk. Tento vývoj bol podľa NBS spôsobený hlavne poklesom príjmov z aktívneho cestovného ruchu o 1,622 mld. Sk. Výdavky slovenských turistov pri cestách do zahraničia sa za rovnaké obdobie zvýšili o 228,0 mil. Sk. Kapitálový a finančný účet skončil prebytkom vo výške 40,5 mld. Sk (1 184,2 mil. USD), pričom takmer 88,7 % transakcií bolo realizovaných formou dlhodobého kapitálu. „V rámci dlhodobého kapitálu zohral významnú úlohu vládny a podnikový sektor. Vláda SR koncom mája prostredníctvom spoločnosti Nomura International Plc. emitovala stredno- a dlhodobé dlhopisy na zahraničných trhoch v objeme 25,8 mld. Sk. Prílev dlhodobých zdrojov podnikového sektora sa realizoval hlavne formou finančných úverov,“ uvádza NBS vo svojom menovom prehľade. Čerpaním podnikových finančných úverov pribudli do ekonomiky SR dlhodobé zdroje vo výške 18,7 mld. Sk. Z odvetvového hľadiska takmer polovica týchto zdrojov smerovala do odvetvia dopravy a spojov. Okrem dopravy a spojov bol nárast úverov zaznamenaný aj v odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody s podielom 26 % na celkovom čerpaní. Podiel úverov zo zahraničia do priemyslu dosiahol len 22 % na celkovom čerpaní a uvedené úvery smerovali predovšetkým od odvetvia výroby koksu a rafinovaných ropných produktov. Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 11,2 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – dovozné záväzky a finančné úvery) a zahraničných aktív vo výške 9,0 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk a zahraničné aktíva podnikovej sféry – vývozné pohľadávky a finančné úvery) dosiahla k 31. máju výšku 2,2 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS