ČLÁNOK
Vývoj peňažnej zásoby v júni v súlade s menovým programom
10. augusta 1999

Jej ročná dynamika rastu sa v porovnaní s májovou úrovňou zvýšila o 1,1 percentuálneho bodu na 5,5 %, čo zodpovedá koridoru pre jej tempo rastu v konkretizovanom menovom programe Národnej banky Slovenska (NBS). NBS si v konkretizovanom menovom programe na tento rok určila za cieľ udržanie rastu M2 v intervale 6 – 8,8 %, pričom zmenila aj metodiku vykazovania vývoja menových agregátov vo fixnom východiskovom kurze, t.j. v kurze platnom k 31. decembru 1992, teda na úrovni 29 SKK / USD.

V prípade vykazovania menových agregátov vo fixnom devízovom kurze stanovenom NBS na úrovni 36,913 SKK /UDS a 22,081 SKK / DEM, dosahuje peňažná zásoba M2 v júni (pri medzimesačnom náraste o 1,8 mld. Sk) hodnotu 483,8 mld. Sk a jej medziročná dynamika dosiahla 7,3 %. Predstavuje to vyšší rast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 1 percentuálny bod.

„Metodickú zmenu v oblasti vykazovania menových agregátov si vyžiadal zmenený režim výmenného kurzu slovenskej koruny. V období uplatňovania fixného nominálneho výmenného kurzu v rámci stanoveného fluktuačného pásma, ktoré sa v praxi nevyužívalo v celej svojej šírke, bol vplyv kurzových zmien na vývoj menových agregátov zanedbateľný. V prostredí uplatňovania pohyblivého výmenného kurzu je z menovopolitického hľadiska a z hľadiska presnejšej identifikácie toku fondov v ekonomike efektívnejšie abstrahovať od vplyvu kurzových zmien. Preto bola v rámci konkretizácie menového programu schválená metodika vykazovania vývoja menových agregátov vo fixnom východiskovom kurze, t.j. v kurze platnom k 31. decembru 1992,“ konštatuje NBS. Pri konkretizácii menového programu NBS na rok 1999 došlo okrem zmenenej formulácie cieľov, na základe aktualizácie východísk, aj k zmenenému prístupu k metodike vykazovania čistého úveru vláde.

V absolútnom objeme M2 prekračuje programovú hodnotu, a to pod vplyvom vývoja verejného sektora, ktorého hospodárenie by sa malo v 2. polroku z dôvodu zavedených opatrení začať zlepšovať. Na raste M2 sa podieľal výlučne subagregát čisté domáce aktíva, ktorý svojím absolútnym medzimesačným rastom o 5,3 mld. Sk kompenzoval vplyv poklesu čistých zahraničných aktív (medzimesačne o 3,7 mld. Sk) na M2. Tempo rastu čistých domácich aktív tak dosiahlo na medziročnej báze vo fixnom východiskovom kurze 15 % pri poklese čistých zahraničných aktív o 56,6 %.

Netermínované vklady boli v júni jediným z komponentov peňažnej zásoby, ktorý zaznamenal medzimesačný prírastok 5,2 mld. Sk. Ich nárast koncom polroka bol sprevádzaný poklesom termínovaných vkladov a vkladov v cudzej mene a pravdepodobne súvisel s presunom časti prostriedkov do likvidnejších foriem vkladov v dôsledku ich potreby na platby štvrťročných preddavkov daní z príjmu právnických a fyzických osôb. Medziročný pokles netermínovaných vkladov sa v júni výraznejšie spomalil a dosiahol 9,2 % v porovnaní s 15,6 % v máji.

Termínované vklady v júni zaznamenali výraznejší pokles o 2,4 mld. Sk, kým v máji viac-menej stagnovali. V priebehu mesiaca bol ich vývoj charakterizovaný nárastom v prvých dvoch dekádach a následným výraznejším poklesom v poslednej dekáde. Aj napriek ich medzimesačnému poklesu sa ich medziročné tempo rastu mierne zvýšilo a dosiahlo 11,1 % (v máji 10,5 %). Vklady v cudzej mene zaznamenali v júni medzimesačný pokles o 0,9 mld. Sk, čo pravdepodobne súviselo so stabilizáciou devízového trhu a výmenného kurzu. V rámci štruktúry peňažnej zásoby došlo v priebehu júna k posilneniu peňazí M1 na úkor kvázipeňazí. V porovnaní s východiskom roka ako aj s rovnakým obdobím minulého roka bol však vývoj opačný.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS