ČLÁNOK
Výsledky pojektu HESO v druhom štvrťroku tohto roku
20. júla 2001

Najväčší význam pre slovenskú ekonomiku má prijatie Obchodného zákonníka a najmenší vyhlásenie tender na predaj podniku Slovenská plavba a prístavy. Vypláva to z výsledkov analýzy Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v rámci projetku HESO (Hodnotenie sociálnych a ekonomických opatrení). V rámci neho sa štvrťročne vyjadrujú ekonómovia, analytici, novinári, zástupcovia akademickej obce, stavovských organizácií a samosprávy k navrhovaným a realizovaným opatreniam zákonodarnej, výkonnej moci ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií a sprostredkúvajú tak názor odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov krajiny.

Vládny návrh novely Obchodného zákonníka predstavuje podľa hodnotiacej komisie jednoznačne pozitívny posun v smere k vyššej úrovni správy a riadenia obchodných spoločností (corporate governance), zvyšuje zodpovednosť orgánov spoločností, zlepšuje ochranu a posilňuje práva minoritných akcionárov. Jasnejšie pravidlá a rozsiahlejšia povinnosť zverejňovania údajov obchodných spoločností vytvárajú lepšiu možnosť kontroly a podporujú väčšiu transparentnosť v podnikateľskom sektore.

Predaj VÚB, druhej najväčšej slovenskej banky, silnému investorovi – talianskej bankovej skupine IntesaBCI – vytvára podľa komisie predpoklady na ďalšiu konsolidáciu bankového sektora a prispieva tiež k zvýšeniu konkurenčného prostredia v slovenskom bankovníctve, z čoho by mali mať už v krátkom časovom horizonte prospech klienti, vrátane obyvateľstva a podnikov, nakoľko sa zvýši dostupnosť úverov, keďže budú eliminované možné politické tlaky na ich poskytovanie. Predajná cena rámcovo zodpovedá súčasnému záujmu o porovnateľné bankové inštitúcie nášho regiónu.

Členovia komisie ohodnotili legislatívny zámer reformy záložného práva ako modernú koncepciu, ktorá by mala zvýšiť dostupnosť finančných zdrojov pre podnikateľskú sféru, hlavne pre malých a stredných podnikateľov. Rozšírenie možnosti získať finančné prostriedky, napríklad založením hnuteľnej veci bez odovzdania a jej následného využívania vo výrobnom procese, môže byť prínosom pre rozvoj podnikania a vytváranie nových pracovných príležitostí.

Spustenie prevádzky služieb pevných bezdrôtových telekomunikačných sietí FWA (Fixed Wireless Access) bude prínosom pre konkurenčné prostredie na slovenskom telekomunikačnom trhu a krokom k väčšej informatizácii spoločnosti.

Prijatím zákona o finančnej kontrole a jeho realizáciou sa naplní jedna z najdôležitejších podmienok v prístupovom procese SR smerom k EÚ. Hodnotitelia veria, že funkčný mechanizmus s jednoznačnými pravidlami, ktorý má sprísňovať kontrolu nad nakladaním s verejnými zdrojmi by mohol byť prínosom, zároveň aj dôležitou súčasťou a čiastkovým predpokladom zvyšovania kvality verjnej správy a reformy verejných financií, aj keď prichádza neskoro, čo sa preukázalo aj pri udalostiach so zneužívaním prostriedkov predvstupových fondov EÚ.

V priebehu privatizácie Slovenskej plavby a prístavov (SPaP) možno podľa komisie zúčastneným stranám vytknúť mnohé závažné pochybenia. Podľa viacerých členov komisie by sa nemali spochybňovať tendre, v ktorých podľa dopredu určených kritérií jednoznačne zvíťazila najlepšia ponuka. Členovia hodnotiacej komisie však vytýkali tiež podozrenie z korupcie a nezvládnutý a netransparentný postup FNM pri tvorbe kritérií tendra. Niektorí videli zrušenie tendra na základe odporučenia vlády ako jedinú možnú cestu nápravy nebezpečného precedensu, keďže za nadobúdateľa SPaP bola pôvodne vyhlásená malá firma s nejasným pozadím a nastrčeným vlastníkom.

Návrh na deň voľna pre matky s deťmi z dielne Smeru bol zhodnotený veľmi kriticky a bol označený za čisto populistický a nič neriešiaci. V konečnom dôsledku by podľa členov komisie bol voči rodičom s deťmi diskriminačný a viedol by k ich zvýšenej nezamestnanosti, pretože zamestnávatelia by neboli pri rovnakých mzdových nákladoch motivovaní zamestnávať niekoho, komu musia tolerovať ešte dodatočné dni voľna.

Zavedenie množstevných obmedzení dovozu cukru bolo vnímané ako výsledok činnosti dobre organizovanej lobby, ktorý v konečnom dôsledku prinesie obmedzenú hospodársku súťaž, deformované vyššie ceny cukru a celého reťazca súvisiacich potravinárskych produktov pre spotrebiteľa. Niektorí členovia komisie však upozornili na to, že ochrana proti dovozu cukru stále nedosahuje výšku obvyklú v okolitých krajinách.

Poskytnutie záruk na úver ŽSR bolo hodnotené rozpačito. Niektorí hodnotitelia síce poukázali na to, že zachovanie existujúcich pracovných miest je dôležité, avšak drvivá väčšina sa zhodla v názore, že poskytovanie jednorazových záruk a priama finančná pomoc neriešia komplexne problémy ŽSR, ktoré sa dajú odstrániť len systematickou reštrukturalizáciou tohto štátneho podniku a nie štátnou pomocou, zaťažujúcou verejné financie. Kritizovaná bola i úroková miera, ktorú viacerí hodnotitelia vzhľadom k okolnostiam úveru považujú za príliš vysokú.

Oddlženie STV a SRo nebolo prijaté hodnotiacou komisiou jednoznačne. Na jednej strane niektorí členovia komisie konštatovali, že k plánu oddlženia sa vláda zaviazala už pri predaji Slovenských telekomunikácií a tento záväzok musí byť splnený. Ostrej kritike však bolo podrobené hospodárenie verejnoprávnych médií, ich prezamestnanosť, nízka efektivita a netrhové správanie. Jednorazové oddlženie nebolo teda vnímané ako potrebný systémový krok, ktorý by mohol pomôcť riešiť situáciu verejnoprávnych médií. Ako jedno z východísk vidia členovia komisie i eventuálne úplne zrušenie oboch médií.

Hodnotenie v Českej republike

Fórum odborníkov najviac ocenilo rozhodnutie vlády o predaji šesťdesiatpercentného balíka akcií Komerční banky. Končí sa tým privatizácia bankového sektora v ČR. Novým majiteľom banky sa stane francúzska bankovná skupina Société Générale, ktorá zaplatí za tento podiel 40 miliárd Kč.

Poslaneckou snemovňou schválená novela trestného poriadku skončila na druhom mieste. Členovia Fóra ju ocenili najmä ako dôležitý krok v procese reformy justície, urýchľujúci trestné konanie a snáď i vymáhateľnosť práva. Zazneli však aj hlasy obávajúce sa prílišného zvýšenia právomocí sudcov.

Ďalším pozitívne hodnoteným krokom bol zákon o exekútoroch, ktorého podstatou je zefektívnenie a urýchlenie plnenia rozhodnutia štátnych orgánov a mal by prispieť k zníženiu počtu dlžníkov. Zavádza tiež inštitút privátnych exekútorov. V podstate vytvára model exekúcie podobný tomu, ktorý funguje na Slovensku.

Zákon o ČNB, ktorý znamená ďalší postup v prechode ČNB na európsky systém bánk a po novom definuje vzťahy ČNB a vlády ČR, bol hodnotený ako prínosný, najmä v oblasti harmonizácie požiadavkov EU.

Vecný zámer nového zákona o úpadku ponúka alternatívne riešenie bankrotov, a to možnosťou reorganizácie podniku tak, aby mohol splácať dlhy a fungovať ďalej. Sprísňuje tiež režim správcov konkurznej podstaty. Novinkou je možnosť dlžníka podať sám na seba návrh na konkurz. Fórum ho považuje za krok správnym smerom.

Komentár k 5 opatreniam s najnižším ratingom:

Najhoršie hodnoteným opatrením bol návrh zákona o prírastku majetku, z ktorého vyplýva povinnosť podať priznanie u fyzických osôb s majetkom v hodnote vyššej jako 10 miliónov Kč, pre manželské páry je limit stanovený na 20 mil. Kč. Tento návrh sa nevzťahuje na právnické osoby. Hoci má podľa vlády slúžiť na zlepšenie možností finančných úradov pri sledovaní majektových pomerov najvyšších príjmových skupín, členovia Fóra sa vo veľkej miere zhodli na tom, že by neznamenala zásadnejšiu zmenu v procese monitorovania majetku najvyšších príjmových skupín a naviac by neviedla ani k zvýšeniu daňových príjmov.

Novela stavebného zákona, ktorej cieľom bolo zjednodušenie vyvlastňovania pozemkov v prospech priemyselných zón, bola Fórom prijatá negatívne, najmä z dôvodu možnosti porušovania vlastníckych práv.

Návrh zákona o rozpočtovom určení daní určuje spôsob financovania krajov. Krajom sa však vládou prijatý návrh nepáčil, preto prišli s vlastnou koncepciou, ktorá obsahuje rozšírenie ich právomocí a samostatnosti vo finančnej oblasti. I členovia Fóra sa zhodli na potrebe väčších právomocí novovzniknutých krajov a kritizovali vládu za vytváranie ex post pravidiel, ktoré vznikajú pod vplyvom silného lobbingu.

Napriek vetu prezidenta poslanecká snemovňa schválila podobu mediálneho zákona, ktorého podstatou je predĺženie licencií súkromným televíziám a rádiám na 12 rokov za poplatok 200 miliónov Kč. U členov Fóra sa to stretlo čiastočne s pozitívnym ohlasom kvôli harmonizácii s európskym právom, pričom však vyjadrili obavy o transparentnosť týkajúce sa automatického predlžovania licencií, poplatkov za licenciu a možnosti predať licenciu už po dvoch rokoch.

Predĺženie existencie duty-free obchodov až do konca roku 2003 je považované za nesprávne opatrenie, ktoré môže spôsobiť komplikácie súvisiace so vstupom do EU. Sociálne dopady, ktoré boli hlavným argumentom rozhodnutia v prospech predĺženia, sú podľa Fóra len marginálne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS