ČLÁNOK
Výšku zisku Slovenských lodeníc, a.s., Komárno (SLK), ktorý bol o 45 mil. Sk nižší oproti plánovanému, ovplyvnili podľa predstavenstva spoločnosti predovšetkým vysoké úrokové sadzby a pokles kurzu nemeckej marky
17. mája 1998

Výšku zisku Slovenských lodeníc, a.s., Komárno (SLK), ktorý bol o 45 mil. Sk nižší oproti plánovanému, ovplyvnili podľa predstavenstva spoločnosti predovšetkým vysoké úrokové sadzby a pokles kurzu nemeckej marky. Úrokové sadzby, ktoré vzrástli až o 100%, spôsobili rast nákladov podniku oproti plánu o 73 mil. Sk. Tržby z predaja lodí poklesli o 76 mil. Sk hlavne z dôvodu nižšej hodnoty DEM v porovnaní s plánom. SLK vykázala zisk pred zdanením 38 mil. Sk, čo predstavuje po odvode daní 29,8 mil. Sk. Ekonomiku firmy ovplyvnil aj pokles rozpracovanej výroby v dôsledku nedostatku prostriedkov na nákup priameho materiálu. Napriek uvedeným skutočnostiam sa celková efektívnosť výroby lodí komárňanských lodeníc v porovnaní s rokom 1996 zvýšila. Plán výkonov splnil podnik na 96,4% a náklady na 97,7%. SLK realizovali celkové tržby vo výške 3,059 mld. Sk, pričom odovzdali 15 nákladných plavidiel. Celkové výnosy predstavovali 3,293 mld. Sk a náklady 3,255 mld. Sk. Prevádzkové výnosy boli na úrovni 3,130 mld. Sk. Najviac sa na nich podieľali tržby za vlastné výrobky a služby, ktoré sa zvýšili z 2,268 mld. Sk v roku 1996 na 3,059 mld. Sk v roku 1997. Prevádzkové náklady vo výške 2,9 mld. Sk zabezpečili firme hrubý prevádzkový zisk v objeme 230, 2 mil. Sk. Strata z finančných operácií sa prehĺbila o vyše 200% a dosiahla 168,8 mil. Sk. Zisk za bežnú činnosť tak predstavoval 53,1 mil. Sk a oproti roku 1996 sa takmer späťnásobil. Celkové aktíva lodeníc mali k ultimu minulého roka hodnotu 3,556 mld. Sk, z čoho 32% tvoria stále aktíva. Obežné aktíva vykazujú oproti roku 1996 pokles o 89,3 mil. Sk a predstavovali 2,293 mld. Sk. Úroveň dlhodobých pohľadávok sa nezmenila, krátkodobé pohľadávky narástli o 171,8 mil. Sk na 911,7 mil. Sk. Najväčší vplyv na tento rast malo zvýšenie pohľadávok z obchodného styku o 262,7 mil. Sk. Kým dlhodobé záväzky SLK poklesli o 5,5 mil. Sk na 10,2 mil. Sk, krátkodobé záväzky vzrástli o 11,6 mil. Sk na 1,538 mld. Sk. Záväzky z obchodného styku sa znížili o 44,8 mil. Sk. Stav bankových úverov sa znížil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 27,8 mil. Sk na 1,050 mld. Sk. V rámci úverového portfólia došlo k zmene v prospech dlhodobých úverov a eskontných úverov na úkor krátkodobých bankových úverov. Základné imanie spoločnosti je 626,306 mil. Sk a menovitá hodnota jednej akcie 1000 Sk. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo z dosiahnutého zisku uskutočniť prídel do rezervného fondu vo výške 1,492 mil. Sk, do účelového fondu 1,5 mil. Sk a do rozvojového fondu 26,829 mil. Sk. Rozvojový fond použijú SLK na krytie investičných zámerov predovšetkým v súvislosti so spustením výroby novej nákladnej lode BALTIK v celkovej hodnote 24,102 mil. Sk. V predchádzajúcom roku spoločnosť vyrobila a realizovala 15 plavidiel štyroch typov. Firma má na európskom trhu s nákladnými loďami tonáže 2 tis. až 4,5 tis. ton 10-percentný podiel. Rozhodujúca časť produkcie bol podobne ako aj v roku 1996 určený na export do dvoch hlavných odberateľských krajín – Nemecka a Ruska. Pribudol aj jeden nový zákazník – Severné riečne parachodstvo z Archangeľska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS