ČLÁNOK
Výška čistého obchodného imania Tatra kupón fond Investičný fond, a.s., (TKF)pripadajúca na jednu akciu vzrástla za február o 30 Sk na 3 323 Sk.
10. marca 1998

V decembri 1996 dosiahla výška čistej hodnoty majetku pripadajúca na jednu akciu 3 578 Sk oproti 2 857 Sk v roku 1995. Ceny akcií TKF nabrali od začiatku tohto roka mierne stúpajúci trend. Vrchol dosiahli doposiaľ na úrovni 1 800 Sk, čo však nepredstavuje dlhodobú úroveň, ale súvisí len s blížiacim sa valným zhromaždením, na ktorom sa rozhodne o výške vyplácanej dividendy. „V minulom roku sa tesne pred zasadnutím valného zhromaždenia, na ktorom sa malo dôjsť k tomuto rozhodnutiu, vyšplhala cena na 2 200 Sk až na 2 500 Sk,“ uviedol prednedávnom maklér Istrobanky Mojmír Hojer. Podľa neho by cena mohla vzrásť aj v tomto roku, keďže sa fond ako jeden z mála správa korektne k svojim akcionárom a vypláca im pravidelne dividendu. Jeho seriózny postoj sa prejavuje aj tým, že je ako jediný fond na Slovensku kótovaný na Burze cenných papierov v Bratislave. Na svojom doterajšom maxime kulminovali ceny akcií TKF v poslednej tretine februára, odvtedy sa však na spomenutý vrchol nedostali. Optimistické predpoklady na zopakovanie situácie z roku 1997, kedy sa ceny vyšplhali vysoko nad úroveň pred valným zhromaždením, sa pravdepodobne nesplnia. V uplynulom týždni sa poklesu nevyhli ani akcie TKF a hoci oslabili iba o 1%, potvrdili len nereálne predstavy o ich výraznejšom preddividendovom náraste. Valné zhromaždenie TKF sa uskutoční dňa 23. marca. Okrem hlavného bodu programu, ktorým by malo byť schválenie ročnej účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku, by malo dôjsť k zmene stanov a štatútu spoločnosti. Čo tieto zmeny prinesú pre akcionárov fondu, ukáže čas. Vzhľadom k tomu, že fond sa doteraz správal ako jeden z mála fondov pôsobiacich na slovenskom kapitálovom trhu, nepredpokladáme, že by zmenou stanov mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku drobných akcionárov. TKF sa v polovici februára stal spolu s niekoľkými ďalšími najvýznamnejšími fondmi, zakladajúcim členom novovytvorenej Asociácie investičných spoločností. Cieľom činnosti asociácie je zastupovať záujmy tých subjektov kolektívneho investovania, ktoré podnikajú na základe udelenej licencie od Ministerstva financií SR. „Našim cieľom je predkladať verejnosti výsledky hospodárenia tak, aby mali podielnici možnosť porovnať výsledky a podľa toho sa mohli jednoduchšie orientovať na kapitálovom trhu,“ upozornil vtedy podpredseda novovzniknutej AIS a zástupca Prvej penzijnej investičnej spoločnosti Stanislav Žofčák. Na to, aby mala asociácia váhu pri spomenutých aktivitách, musí podľa S. Žofčáka preukázať vysokú odbornú schopnosť a prostriedky, aby riadila svojich členov a v konečnom dôsledku podporila myšlienku kolektívneho investovania. Základné imanie TKF predstavuje 118,581 mil. Sk. Vlastné imanie je takmer 3,4 krát vyššie ako základné, avšak v porovnaní s decembrom minulého roka pokleslo takmer o 5 % na 403,161 mil. Sk. Vďaka zmene štruktúry portfólia dosiahol fond v roku 1996 čistý zisk 184,9 Sk na akciu. Z tohto zisku bola akcionárom vyplatená dividenda 166 Sk, čiže na výplatu dividend bolo určených 90 % zisku. Za tri štvrťroky 1997 predstavuje čistý zisk na jednu akciu 295,21 Sk, čo je nárast o 37,4 %. V roku 1996 došlo k výrazným zmenám v štruktúre portfólia TKF. Podstatná časť aktív bola prevedená na cenné papiere s pevným výnosom. K 31. decembru 1997 majú na čistom majetku fondu najväčšie podiely predovšetkým cenné papiere Benzinol dlhopis II (10,12 %), dlhopisy ČSOB 1999 (8,35 %), dlhopisy Slovenské elektrárne (7,593 %), dlhopisy Drôtovňa I (7,59 %) a zero-bondy VÚB (6,48 %). K najvyšším podielom pribudli štátny dlhopis 035 (9,29 %), Slovnaft (7,12 %), Nafta (5,63 %), dlhopisy VSŽ (5,06 %). Majoritným akcionárom je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich. Obidve finančné inštitúcie boli za TKF od jeho vzniku a ukázalo sa, že skutočne vedeli využiť investičné príležitosti v ČR i v SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS