ČLÁNOK
Výška čistého obchodného imania investičného fondu Tatra kupón fond, a.s., pripadajúca na jednu akciu dosiahla k 31. januáru 1998 výšku 3 293 Sk.
10. februára 1998

Vo všeobecnosti má však čistá hodnota majetku stúpajúci charakter. Len nedávno upozorňovalo predstavenstvo fondu na snahu niektorých dílerov uzatvárať zmluvy ohľadom predaja akcií TKF. Táto skupina podávala nepravdivé informácie o hospodárskej situácii TKF, ktorú popisovali ako zlú, hraničiacu s krachom. Predstavenstvo TKF však tieto informácie odmietlo ako nepravdivé a neetické zavádzanie akcionárov, s cieľom získať osobný prospech. Akcie Tatra kupón fond dosahujú na neorganizovanom trhu RM-S až 1 700 Sk. V súvislosti s upozornením predstavenstva sa vynára otázka nad spomenutými transakciami. Na Burze cenných papierov v Bratislave predstavujú ceny v posledných týždňoch stabilnú úroveň 1 650 Sk. K 31. decembru 1997 majú na čistom majetku fondu najväčšie podiely predovšetkým cenné papiere Benzinol dlhopis II (10,12 %), dlhopisy ČSOB 1999 (8,35 %), dlhopisy Slovenské elektrárne (7,593 %), dlhopisy Drôtovňa I (7,59 %) a zero-bondy VÚB (6,48 %). K najvyšším podielom pribudli štátny dlhopis 035 (9,29 %), Slovnaft (7,12 %), Nafta (5,63 %), dlhopisy VSŽ (5,06 %). Majoritným akcionárom je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich. Obidve finančné inštitúcie boli za TKF od jeho vzniku a ukázalo sa, že skutočne vedeli využiť investičné príležitosti v ČR i v SR. TKF patrí medzi veľmi málo slovenských investičných fondov, ktoré vykazujú pravidelný zisk, vyplácajú dividendu a informujú akcionárov a verejnosť o hospodárení. Jeho seriózny postoj sa prejavuje aj tým, že je ako jediný fond na Slovensku kótovaný na Burze cenných papierov v Bratislave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS