ČLÁNOK
Výška čistého obchodného imania investičného fondu Tatra kupón fond, a.s., pripadajúca na jednu akciu dosiahla k 31. decembru 1997 výšku 3 332 Sk.
16. januára 1998

Základné imanie predstavuje 118,581 mil. Sk. Vlastné imanie je takmer 3,4 krát vyššie ako základné, avšak v porovnaní s decembrom minulého roka pokleslo takmer o 5 % na 403,161 mil. Sk. Vďaka zmene štruktúry portfólia dosiahol fond v roku 1996 čistý zisk 184,9 Sk na akciu. Z tohto zisku bola akcionárom vyplatená dividenda 166 Sk, čiže na výplatu dividend bolo určených 90 % zisku. Za tri štvrťroky 1997 predstavuje čistý zisk na jednu akciu 295,21 Sk, čo je nárast o 37,4 %. Dobrý pomer ceny ku čistej vnútornej hodnote a doteraz veľmi korektný postup správcu fondu vytvárajú predpoklady na vyplatenie sľubnej výšky dividend. TKF dosiahol za prvý polrok 1997 zisk 28,15 mil. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim polrokom predstavuje rast o 17, 88 mil. Sk, kedy spoločnosť vykázala zisk 10,27 mil. Sk. Miera rentability výnosov dosiahla 25,01 %, pričom k 30. júnu 1996 bola 4,81 %. Rentabilita vlastného imania predstavovala 7,28 % a celková zadlženosť spoločnosti dosiahla 0,61 %. Čistá hodnota majetku TKF predstavuje 386,49 mil. Sk a čistá hodnota na akciu 3 260 Sk. V roku 1996 došlo k výrazným zmenám v štruktúre portfólia TKF. Podstatná časť aktív bola prevedená na cenné papiere s pevným výnosom. Väčšia časť portfólia bola tvorená investíciami s pevným výnosom – 53% bolo v slovenských dlhopisoch a 20% portfólia predstavujú termínové vklady. V slovenských akciách bolo iba 12 % portfólia, 13 % bolo v zahraničných cenných papieroch. Celé portfólio fondu si od uvedenia emisie na trh udržiavalo veľmi vysokú „vnútornú“ hodnotu, čo ukazuje, že správca už v prvej vlne kupónovej privatizácie vedel vybrať veľmi silné a cenné podniky. K 31. decembru 1997 majú na čistom majetku fondu najväčšie podiely predovšetkým cenné papiere Benzinol dlhopis II (10,12 %), dlhopisy ČSOB 1999 (8,35 %), dlhopisy Slovenské elektrárne (7,593 %), dlhopisy Drôtovňa I (7,59 %) a zero-bondy VÚB (6,48 %). K najvyšším podielom pribudli štátny dlhopis 035 (9,29 %), Slovnaft (7,12 %), Nafta (5,63 %), dlhopisy VSŽ (5,06 %). Dá sa povedať, že TKF patrí medzi veľmi málo slovenských investičných fondov, ktoré vykazujú pravidelný zisk, vyplácajú dividendu a informujú akcionárov a verejnosť o hospodárení. Jeho seriózny postoj sa prejavuje aj tým, že je ako jediný fond na Slovensku kótovaný na Burze cenných papierov v Bratislave. Prvý polrok roku 1996 bol v znamení vytrvalého rastu z januárových 940 Sk až na septembrové maximá na úrovni 2500 Sk. Po celý druhý polrok sa cena držala na tejto úrovni s iba krátkodobým výpadkom v polovici novembra. Začiatok minulého roka priniesol krátkodobý prepad na 1400 Sk vystriedaný opätovným ,,predividendovým“ nárastom na 2000 – 2200 Sk. Prepad ceny počas júnového kolapsu trhu sa zastavil na 1400 Sk, ďalšie týždne priniesli iba slabé oživenie na 1500 Sk pri pretrvávajúcej veľmi nízkej likvidite. Pri spomenutej úrovni sa s akciami TKF až do konca septembra, kedy akcie stratili 50 Sk. Hlbší pokles o ďalších 50 Sk dosiahli začiatkom novembra, pričom až do polovice decembra sa situácia nezmenila. Koniec roka priniesol pre akcie TKF nárast na 1 460 Sk, ktorý pokračoval aj v prvých dňoch januára. Naposledy sa s akciami fondu obchodovalo pri cene 1 460 Sk. Majoritným akcionárom je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich. Obidve finančné inštitúcie boli za TKF od jeho vzniku a ukázalo sa, že skutočne vedeli využiť investičné príležitosti v ČR i v SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS