ČLÁNOK
Výročná správa IRB
29. júna 1998

Podľa audítora IRB, ktorým je spoločnosť Europa Treuhand Ernst & Young Audit vyvoláva stav IRB pochybnosti , či banka bude schopná v blízkej budúcnosti zhodnotiť svoje aktíva a vyrovnať pri svojej bežnej činnosti svoje záväzky. Uvádza sa to vo výročnej správe, ktorú dnes IRB poskytla na valnom zhromaždení svojim akcionárom. Záväzky IRB voči NBS dosiahli na konci minulého roka dosahovali 22,72 mld. Sk, záväzky voči ostatným bankám 3,28 mld. Sk. Záväzky IRB voči klientom boli na konci minulého roka 11,915 mld. Sk. Audítor IRB skonštatoval, že „v prípade, že by nebol prijatý predpoklad ďalšieho nepretržitého trvania banky, bolo by potrebné znížiť aktíva v súvahe na ich predajnú hodnotu, doúčtovať ďalšie záväzky, ktoré by mohli vzniknúť a upraviť splatnosti niektorých aktív a pasív, čo by mohlo výrazne zvýšiť záporné vlastné imanie banky.“ Europa Treuhand Ernst & Young vo svojej audítorskej správe uviedla, že podľa medzinárodných účtovných audítorských štandardov by bolo potrebné dotvoriť ďalšie opravné položky na úvery približne vo výške 2 mld. Sk. V minulom roku predstavoval objem utvorených opravných položiek v IRB 2,45 mld. Sk a objem zákonných rezerv 117 mil. Sk. Zároveň sa použili opravné položky v objeme 850 tis. Sk a rezervy v objeme 130 tis. Sk. Podľa výročnej správy dosiahol celkový objem opravných položiek a rezerv na konci minulého roku 6,907 mld. Sk. Podľa audítorskej správy IRB prebieha v súčasnosti v banke daňová kontrola dane z príjmu za predchádzajúce roky, z ktorej môže vzniknúť požiadavka dodatočného zdanenia dane z príjmu vo výške 750 mil. Sk. Audítor však akcionárov upozornil aj na to, že ešte stále nie je doriešená úhrada straty z majetkovej ujmy na družstevnú bytovú výstavbu zo štátneho rozpočtu na rok 1998 vo výške 780 mil. Sk IRB zaznamenala minulý rok pokles bilančnej sumy z 51,1 mld. Sk na 41,9 mld. Sk. Na strane aktív klesol 1,035 mld. Sk na 212 mil. Sk objem akcií, z 1,026 mld. Sk na 724 mil. Sk klesol objem dlhopisov a z 36,6 mld. Sk na 32,8 mld. Sk klesol objem úverov. Úvery ostatných bánk a vklady IRB v nich klesli z 3,22 mld. Sk na 640 mil. Sk. Úvery od ostatných bánk a ich vklady v IRB klesli z 8,776 mld. Sk na 3,281 mld. Sk. Náklady IRB boli minulý rok 10,52 mld. Sk, výnosy 7,27 mld. Sk. K 31. decembru 1997 bol najväčším akcionárom IRB Fond národného majetku SR s 35,14 % akcií. VSŽ, a.s., Košice priamo kontrolovali 14,64 % akcií. Medzi ďalších významných akcionárov patrili Tatrapetrol, a.s., Kežmarok (8,24%), Slovrea, s.r.o., Košice (6,75%), Tectum, a.s., Banská Bystrica (5,79 %), BB Invex, s.r.o., Banská bystrica (4,99 %), Poltár, a.s., Bratislava (4,9 %), VÚB, a.s., Bratislava (4,11 %), Portfolio Investment, Vaduz (2,6 %), Cassoviainvest – Credit, a.s., Košice (1,56 %), FABAG, AG Schaan (1,1 %). Ako po valnom zhromaždení informoval nútený správca Dušan Krkoška, NBS dala zároveň akcionárom na vedomie, že akcionári budú musieť postupne prebrať plnú zodpovednosť za likviditu tejto banky. Ako dodal, „je na rokovaniach ako sa bude môcť podpora a prostriedky zo strany akcionárov postupne transformovať do tejto banky.“ Akcionári na valnom zhromaždení rozhodli o tom, že strata z minulého roku (3,25 mld. Sk) sa bude ďalej viesť ako nevysporiadaná strata. Schválili tiež zmenu stanov, kde zohľadnili zvýšenie základného imania banky z 1 na 3 mld. Sk. Predstavenstvo zároveň dostalo od akcionárov splnomocnenie na to, aby v prípade ďalšieho navyšovania základného imania o sumu neprevyšujúcu jednu tretinu doterajšieho základného kapitálu, mohlo konať iba na základe poverenia akcionárov, teda bez súhlasu valného zhromaždenia. Na programe valného zhromaždenia boli i zmeny v dozornej rade IRB. Podľa D. Krkošku sa neuskutočnili žiadne personálne posuny, pretože v zákonnej lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia nikto nedodal predstavenstvu banky svoj návrh na personálne zmeny v dozornej rade. Nútený správca tiež informoval o tom, že v súčasnosti existuje viacero zahraničných záujemcov o vstup do IRB. „Tieto návrhy však zatiaľ nie sú v takom štádiu, že by sa nimi zaoberala Národná banka Slovenska,“ skonštatoval Krkoška. Potvrdil však, že medzi záujemcami je Citibank, ktorú v tejto súvislosti pred niekoľkými týždňami spomenul štátny tajomník Ministerstva financií SR Peter Staněk. K počtu zahraničných záujemcov o vstup do IRB povedal Krkoška že „je ich niekoľko, možno traja“, ako však dodal, je to ťažké povedať, pretože „niektorí záujemcovia prejavili reálnejší záujem a niektorí sa možno len informovali.“ Na dnešnom valnom zhromaždení sa zúčastnilo 57 % akcionárov s hlasovacím právom. Medzi akcionármi zatiaľ nefigurovali predstavitelia Slovenskej poisťovne, ktorí 10. júna tohto roku úpisom akcií v hodnote 2 mld. Sk získali takmer 67-percentný balík akcií IRB. Slovenská poisťovňa sa totiž akcionárom IRB stane až po zapísaní výsledkov dnešného valného zhromaždenia do Obchodného registra. Predstavitelia VSŽ, ktorí do navýšenia základného imania priamo vlastnili 15 % akcií, sa dnešného hlasovania nemohli zúčastniť, keďže nemali všetky potrebné splnomocnenia k vlastným akciám. IRB je už viac ako pol roka v nútenej správe NBS. Dôvodom zavedenia nútenej správy bol nedostatok likvidity a zlé hospodárske výsledky. Za minulý rok dosiahla IRB stratu 3,25 mld. Sk, za prvý štvrťrok sa prehĺbila o ďalších 533,7 mil. Sk. NBS prejavila pri zavedení nútenej správy záujem predať túto banku silnému investorovi, pričom nepriamo vyjadrovala podporu predaju do zahraničia. Akcionári napokon rozhodli, že IRB preberie domáci subjekt, v ktorom majú obaja dovtedy najvýznamnejší akcionári IRB vlastnícky vplyv. – Viac ako 40 % úverov poskytnutých Investičnou a rozvojovou bankou, a.s., (IRB) sa nachádza v odvetví energetiky a takmer 30 % v odvetví stavebníctva. Celková suma úverov poskytnutých klientom pritom v IRB na konci minulého roka predstavovala 32,83 mld. Sk, čo je medziročný pokles o 3,76 mld. Sk. Uvádza sa to vo výročnej správe IRB, ktorú dnes banka poskytla akcionárom na svojom riadnom valnom zhromaždení. IRB poskytla v minulom roku úvery v objeme 1,36 mld. Sk. Výrazné zníženie objemu novoposkytnutých úverov v porovnaní s rokom 1996 súviselo podľa výročnej správy s útlmom úverovej expanzie v SR. Na krytie rizikových úverov si vytvorila IRB minulý rok zdroje v objeme 2,567 mld. Sk. S cieľom urýchliť vyriešenie klasifikovaných úverových pohľadávok iniciovala IRB vo svojej organizačnej štruktúre zriadenie špecializovaných organizačných útvarov. „Ich činnosťou sa aplikovali opatrenia z Projektu ozdravenia banky, čím sa vyriešilo 1,2815 mld. Sk klasifikovaných pohľadávok,“ uvádza sa v správe. Väčšina úverov IRB boli dlhodobé. Podiel dlhodobých úverov na úverovom portfóliu IRB dosiahol na konci minulého roka až 78 %, podiel strednodobých úverov 15,5 % a podiel krátkodobých úverov 6,5 %. vysoký podiel dlhodobých zdrojov je spôsobený predovšetkým úverom na dostavbu JE Mochovce a úvermi na financovanie družstevnej bytovej výstavby. Podľa výročnej správy sa úvery do energetiky vyvíjali v súlade s platnými úverovými zmluvami a nezaznamenali žiadnu delikvenciu v splátkach. Úvery na družstevnú bytovú výstavbu sú podľa výročnej správy kategorizované ako štandardné. Okrem energetiky a stavebníctva, teda úverov, ktoré IRB zdedila delimitáciou od bývalej Štátnej banky Československa, poskytla IRB najviac úverov do sektora obchodu a služieb. Toto odvetvie má podiel na úverovom portfóliu IRB 11,1 %. Podiel hutníctva a strojárstva je 3,9 %, podiel potravinárstva 3 %. Chemický a farmaceutický priemysel má 1,1-percentný podiel na úverovom portfóliu IRB a elektrotechnika 0,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS