ČLÁNOK
Výmena vkladov v AGW a BDV za akcie nemusí byť výhodná
28. februára 2002

V prípade vyhlásenia konkurzu na AGW, s.r.o. a na družstvo Bonifikačný Drukos Výnos (BDV) by mohli byť veritelia obidvoch spoločností uspokojení predajom majetku týchto nebankových subjektov aspoň čiastočne. Výmenou vkladov za akcie AGW, a.s. a Drukos, a.s. však podľa názoru právnikov klienti nebankových subjektov stratia právnu ochranu, ktorú majú ako veritelia pôvodných spoločností. Ich pohľadávka voči AGW, s.r.o. a BDV totiž podľa dostupných informácií výmenou za akcie zanikne. „Súčasní klienti, potom čo sa stanú akcionármi iných spoločností a ich pohľadávka zanikne, už nebudú mať žiadny právny titul na vymáhanie svojho pôvodného vkladu a prípadného výnosu od nebankových subjektov,“ uviedol pre agentúru SITA komerčný právnik Marcel Sedlák.

Noví akcionári AGW, a.s. a Drukos, a.s. budú mať zo zákona právo podieľať sa na riadení spoločnosti účasťou a hlasovaním na valných zhromaždeniach. Ak spoločnosť dosiahne zisk a na valnom zhromaždení bude rozhodnuté o jeho vyplatení, má akcionár právo na podiel z neho. V prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou mu patrí po vyplatení všetkých dlhov podiel na likvidačnom zostatku. Po vyhlásení konkurzu však akcionár nemôže očakávať podiel na zisku a pravdepodobne sa nebude podieľať ani na likvidačnom zostatku, nakoľko podľa právnikov majetok spravidla nestačí ani na krytie dlhov.

„Akcionár je prirodzene oprávnený s vlastnými akciami nakladať, to znamená najmä právo previesť akcie na inú osobu. Toto právo však môže byť v prípade akcií na meno obmedzené stanovami spoločnosti,“ uviedol Sedlák. Listinné akcie na meno, ktoré klient získa, nebudú podľa neho verejne obchodovateľné na burze. V tomto prípade je len veľmi ťažké určiť ich skutočnú hodnotu.

Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici prijal na BDV družstvo jeden návrh na konkurz, ktorý spĺňa predpísané náležitosti návrhu na konkurz. KS v Košiciach zatiaľ návrhy na vyhlásenie konkurzu na AGW, s.r.o. neeviduje. Niekoľko fyzických osôb však podalo návrh na vyhlásenie konkurzu na spoločnosti BMG

Invest, s.r.o. a Horizont, a.s. V tomto prípade sú návrhy reakciou na zatvorenie pobočiek oboch nebankových subjektov a nevyplácanie vkladov a výnosov občanom. Predbežný správca konkurznej podstaty zatiaľ ani u jednej spoločnosti nebol stanovený.

Na základe Zmluvy o zabezpečovacom prevode akcií ponúkli predstavitelia spoločnosti klientom AGW, s.r.o. ako kompenzáciu za nevyplatené vklady a výnosy približne 98 % akcií AGW, a.s. Listinné akcie na meno v nominálnej hodnote 1 a 10 tis. Sk. by sa mali prevádzať podľa reálnej výšky vkladu klienta a náležiacich výnosov. Klienti BDV by mali prevodom vkladov získať asi 74 % akcií spoločnosti Drukos, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS