ČLÁNOK
Výkon administratívnej finančnej kontroly sa má od marca budúceho roka zefektívniť
25. augusta 2020

Od začiatku marca budúceho roka by sa mal zefektívniť výkon administratívnej finančnej kontroly, ktorú vykonávajú orgány verejnej správy. Podľa návrhu novely zákona o finančnej kontrole a audite by sa mala znížiť administratívna záťaž zamestnancov orgánu verejnej správy vykonávajúcich finančnú kontrolu. Novela zákona má totiž umožniť vykonávanie finančnej kontroly na primeranej vzorke výdavkov týkajúcich sa finančnej operácie alebo jej časti. Takúto vzorku orgán verejnej správy vyberie na základe objektívneho hodnotenia rizík alebo náhodným výberom, alebo ich kombinácie. Návrh novely zákona ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

Rezort financií tiež navrhuje pre zvýšenie efektívnosti zaviesť možnosť podpisovať správu alebo čiastkovú správu o kontrole len štatutárnym orgánom oprávnenej osoby alebo ním určeným vedúcim zamestnancom. „Podľa súčasnej právnej úpravy sú potrebné podpisy všetkých zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorí vykonali administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste,“ upozornil rezort. Novela zákona má mať pozitívny dosah na zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní prostriedkov Európskej únie, keďže sa umožňuje vykonávanie kontroly na základe analýzy rizík. Legislatívnym návrhom sa tiež umožní orgánu verejnej správy poveriť výkonom administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste inú právnickú alebo fyzickú osobu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS