ČLÁNOK
Vybrané zmeny v daňovej legislatíve schválené v roku 2000
28. decembra 2000

Národná rada SR schválila v roku 2000 viacero zmien v zákone o daniach z príjmov. Poslanecké novela zákona upravila inštitút tzv. paušálnej dane. K paušálnej dani budú môcť prihlásiť živnostníci, ktorých príjmy nedosiahnu viac ako 1,5 mil. Sk. Nad túto úroveň budú môcť „paušálni“ živnostníci ešte dosiahnuť vedľajšie príjmy, napríklad z prenajímania objektov, maximálne do výšky 100 tis. Sk. Novela zavádza takzvané negatívne vymedzenie živností, takže k paušálnej dani sa nebudú môcť prihlásiť tí živnostníci, ktorých tento právny predpis taxatívne vymedzuje. Paušálnu daň budú môcť využívať aj živnostníci, ktorí majú príjem aj zo závislej činnosti.

Pre odvody do zdravotnej poisťovne by mal platiť mechanizmus diferencovaného odvodu podľa výšky dosiahnutého príjmu. Pri dosiahnutí príjmu do 500 tis. Sk bude „paušálny“ živnostník platiť odvod z vymeriavacieho základu 4000 Sk, pri príjme do 1 mil. Sk zo základu 5000 Sk a pri dosiahnutí príjmu do 1,5 mil. Sk bude platiť do zdravotnej poisťovne odvod zo základu 6000 Sk. Pri odvode do Sociálnej poisťovne sa za vymeriavací základ bude považovať jedna šestina vypočítanej paušálnej dane. Živnostníci využívajúci paušálnu daň budú pre daňové účely povinní evidovať len príjmy, čo by malo podstatným spôsobom zjednodušiť ich účtovníctvo. K paušálnej dani sa budú môcť živnostníci prihlásiť do 31. marca.

Podľa schválených zmien všetky fyzické osoby budú môcť pri dani z príjmu využiť odpočítateľnú položku vo výške maximálne 12 tis. Sk, keď si budú môcť odpočítať príspevky na doplnkové dôchodkové pripoistenie. Na základe poslaneckého návrhu si živnostníci budú môcť opäť do výdavkov zahrnúť paušálne stanovené výdavky na používanie motorového vozidla, pričom toto vozidlo nemusí byť zahrnuté v majetku firmy. Ďalšie spresnenia požiadaviek na vydávanie živnostenských oprávnení by mala ešte upraviť novela živnostenského zákona, ktorú pripravuje Ministerstvo vnútra SR a ktorou sa bude zákonodarný zbor zaoberať začiatkom roka.

Hlavným zámerom vládnej novely zákona o daniach z príjmov bola predovšetkým podpora zahraničných investícií. Vymedzeným daňovníkom sa pri splnení určených podmienok poskytne zníženie dane vykázanej v daňovom priznaní (daňový úver) vo výške 100 % dane na päť bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, ktoré plynú od obdobia, kedy prvýkrát vykážu základ dane a daň pri neznižovaní dane o daňovú stratu. Minimálna výška vkladu zahraničného investora je stanovená na 60 %.

Sumy peňažného vkladu do základného imania boli schválené vo výške 4,5 mil. EUR pri výrobe tovaru, 3 mil. EUR vo výrobe tovaru v okresoch s nezamestnanosťou nad 10 % a 2 mil. EUR pri vybraných službách. Tieto sumy predstavujú 100 % minimálneho vkladu do základného imania, domáci a zahraniční podielnici teda zaplatia alikvótnu časť z týchto prostriedkov podľa dohodnutej výšky percentuálneho podielu v zakladanej spoločnosti. Podmienky platia pre subjekty, ktoré vzniknú v období od začiatku roka 2001 do 31. decembra 2003. V priebehu januára zverejní Ministerstvo financií SR vo svojom finančnom spravodajcovi podrobný výklad prijatých ustanovení upravujúcich oblasť podpory zahraničných investícií.

Novela zavádza aj daňové zvýhodnenie pre daňovníkov, ktorí majú príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva. Títo daňovníci budú môcť využívať sadzbu dane zníženú o polovicu. Poslanci schválili aj úpravy v oblasti zdaňovania majetkových prírastkov. Túto problematiku už upravuje zákon o správe daní a poplatkov. V daňovom zákone sa majetkové prírastky novozadefinovali ako príjem a tento príjem sa stane samostatným základom dane. Ak správca dane zistí majetkový prírastok, vyrúbi z neho ako zo samostatného základu daň vo výške 42 %.

Schválená novela zákona o daniach z príjmov upravuje aj základ dane pre zahraničné závislé osoby (osoby, ktoré majú podiel na základnom imaní firmy, v prípade fyzických osôb ide o vzťahy osôb upravené občianskym zákonníkom) v súlade so smernicami OECD. Cieľom týchto zmien je zamedzenie krátenia daní v súvislosti s rozdielnymi daňovými predpismi na Slovensku a v zahraničí.

Zákon zavádza aj novú sadzbu dane z príjmov z prenájmu nebytových priestorov, ktoré sú príjmom fondu údržby a opráv. Osobitná sadzba dane sa stanovuje vo výške 15 %. Rieši sa aj zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca, ktorý bol poskytnutý zo sociálneho fondu. Upravený daňový zákon spresňuje aj spôsob zdanenia príjmov plynúcich z kapitálového majetku, konkrétne výnosu plynúceho pri splatnosti cenného papiera pri predčasnom splatením výnosu. Prijaté novely zákona o daniach z príjmov nadobúdajú účinnosť 1. januára 2001.

Agentúre SITA poskytla informácie generálna riaditeľka daňovej a colnej sekcie Ministerstva financií SR Eva Šimková.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS