ČLÁNOK
Vybrané dane opäť nenaplnili očakávania
16. marca 1998

Ústredné daňové riaditeľstvo (ÚDR) za tieto mesiace eviduje súhrn daňových a nedaňových príjmov sumu 23,509 mld. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 82,25 %. V minulom roku za rovnaké obdobie ÚDR zaznamenalo daňové a nedaňové príjmy vo výške 22,541 mld. Sk, čo bolo 87,4 % z plánovaného rozpočtu. Údaje o plnení príjmov štátneho rozpočtu za január a február 1998 poskytla agentúre SITA vedúca oddelenia pre tuzemské styky ÚDR v Banskej Bystrici Mária Kováčiková. Absolútne najväčší deficit v plnení bol zaznamenaný u dane z pridanej hodnoty (DPH). Namiesto 10,708 mld. Sk len 7,532 mld. Sk, to značí 70,3 %. Daňové úrady vybrali 10,454 mld. Sk, colnice 11,505 mld. Sk, na odpočtoch bolo vrátených 14,424 mld. Sk. Takmer rovnakú mieru plnenia vykazuje aj spotrebná daň (69,8 %), kde na miesto 4,05 mld. Sk sa získalo len 2,826 mld. Sk. V minulom roku boli po dvoch mesiacoch príjmy spotrebnej dane splnené na 64,1 %. Ešte menej sa plní rozpočet dane z príjmov právnických osôb. Vybralo sa 2,945 mld. Sk z plánovaných 4,625 mld. Sk, to značí 63,7 %. Na 96,96 % boli splnené príjmy dane z príjmov fyzických osôb, kde sa vybralo 4,344 mld. Sk z plánovaných 4,48 mld. Sk. Daň zo závislej činnosti predstavovala 5,249 mld. Sk, čo bolo 147,3 % plánu. Naopak, len z tretiny je plnený rozpočet tejto dane z podnikateľskej činnosti, kde sa získalo len 307 mil. Sk. Obciam sa v rámci tejto dane previedlo 1,213 mld. Sk. Viac ako bolo rozpočtované sa plnia dane z medzinárodného obchodu a transakcií (clo, dovozná prirážka), kde sa prijalo 2,702 mld. Sk, v porovnaní s plánovanými 2,307 mld. Sk, a dane vyberané zrážkou (napr. z úrokov), kde sa prijalo už 2,505 mld. Sk, namiesto predpokladaných 1,33 mld. Sk. Daň z majetku prekročila plán o desatinu: vybralo sa 201 mil. Sk. Nedaňové príjmy (pokuty, poplatky) sú plnené len z polovice: 454 mil. Sk. Terajšie plnenie je podľa M. Kováčikovej ovplyvnené každoročným januárovým poklesom kúpnej sily, ktoré znižuje príjmy z DPH a spotrebnej dane, a na opačnej strane bolo plnenie ovplyvnené pripisovaním úrokov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS