ČLÁNOK
VÚB znížila v prvom polroku závislosť od zdrojov z iných bánk
23. júla 1999

Za prvý polrok tohto roka skončila Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (VÚB) so stratou 1,481 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka banka vykázala zisk 73,571 mil. Sk, pričom za celý uplynulý rok dosiahla záporný hospodársky výsledok 3,998 mld. Sk v dôsledku dotvorenia opravných položiek a rezerv vo výške 4 mld. Sk. Strata banky za prvý štvrťrok tohto roku predstavovala 350,316 mil. Sk. Výsledky sú neauditované a nekonsolidované.
Bilančná suma banky sa znížila medziročne o 10,8 % na 158,656 mld. Sk, k ultimu roka 1998 dosiahla 157,357 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom sa medziročne znížili len nepatrne a predstavovali 109,966 mld. Sk, naďalej však tvorili takmer 70 % aktív. Ku koncu roka banka poskytla klientom úvery v objeme 111,280 mld. Sk.
Úvery klientom sú pritom k polroku kryté takmer 99 % primárnymi zdrojmi. Vklady klientov vo VÚB totiž vzrástli za prvých šesť mesiacov roka o 5,8 % na 109,922 mld. Sk. O 1,5 % vzrástli vklady za prvý štvrťrok. Krytie aktív primárnymi zdrojmi za šesť mesiacov stúplo zo 61,3 % na 69 %.
Spolu so znížením bilančnej sumy sa banke podarilo ďalej zredukovať závislosť od zdrojov z iných bánk, ktorá je tradične jednou z rozhodujúcich slabín VÚB, keď záväzky voči bankám poklesli od konca minulého roka o 14,7 % na 26,370 mld. Sk a na ročnej báze sa znížili o 32 %.
Banka vytvorila za prvých šesť mesiacov opravné položky vo výške 844,864 mil. Sk, použila ich v objeme 853,591 mil. Sk. V uplynulom roku VÚB po zohľadnení odporúčaní audítorov vytvorila rezervy a opravné položky vo výške 9,026 mld. Sk, pričom do výnosov rozpustila 6,595 mld. Sk. Podľa audítorskej správy Deloitte & Touche, banka evidovala k 31. decembru 1998 opravné položky a rezervy na krytie strát z úverov a podsúvahových položiek vo výške 19,820 mld. Sk, ale odhaduje, že sú potrebné dodatočné opravné položky na krytie potenciálnych strát z úverov, pohľadávok voči iným bankám a podsúvahových položiek vo výške minimálne 10,922 mld. Sk. „Podľa nášho názoru by sa bankou dodatočne odhadnuté opravné položky mali zvýšiť minimálne o 1,376 mld. Sk,“ uvádza audítor. Banka vykázala k ultimu decembra opravné položky na finančné investície vo výške 365 mil. Sk, podľa názoru audítora by bolo potrebné vytvoriť opravné položky na krytie potenciálnych strát z týchto finančných investícii a iných aktív minimálne vo výške 1,085 mld. Sk.
Približne 40 mld. Sk pohľadávok VÚB bolo ku koncu roka stratových a neprinášalo žiadny úrokový výnos. Ešte výraznejšie ako v predchádzajúcich rokoch sa v minulom roku zhoršila kvalita úverov, z ktorých bola už vyše polovica, vyše 50 mld. Sk, klasifikovaných. Náklady banky za prvé tri mesiace vystúpili medziročne o 32,9 % na 22, 557 mld. Sk, na čom sa výrazne podieľali náklady na devízové operácie, ktoré vzrástli z 4,819 mld. Sk za prvý polrok 1998 na 11,669 mld. Sk v tomto polroku. Výnosy banky predstavujú 21,076 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS