ČLÁNOK
VÚB zaznamenala stratu takmer 4 mld. Sk a ešte potrebuje tvorbu opravných položiek za viac ako 12 mld. Sk
16. júla 1999

Hoci predpokladala skončiť minulý rok v miernom zisku, po návrhu audítora, ktorý požadoval dotvoriť opravné položky vo výške 4 mld. Sk, k tomuto návrhu pristúpila a vykázala stratu 3,998 mld. Sk. Po skončení riadneho valného zhromaždenia to uviedol prezident banky Ladislav Vaškovič. Podľa neho negatívny vývoj v banke pokračoval aj v prvom polroku, celkový výsledok banky však bude závislý od vývoja slovenskej ekonomiky.
Podľa audítorskej správy Deloitte & Touche, banka evidovala k 31. decembru 1998 opravné položky a rezervy na krytie strát z úverov a podsúvahových položiek vo výške 19,820 mld. Sk, ale odhaduje, že sú potrebné dodatočné opravné položky na krytie potenciálnych strát z úverov, pohľadávok voči iným bankám a podsúvahových položiek vo výške minimálne 10,922 mld. Sk. „Podľa nášho názoru by sa bankou dodatočne odhadnuté opravné položky mali zvýšiť minimálne o 1,376 mld. Sk,“ uvádza audítor. Banka vykázala k ultimu decembra opravné položky na finančné investície vo výške 365 mil. Sk, podľa názoru audítora by bolo potrebné vytvoriť opravné položky na krytie potenciálnych strát z týchto finančných investícii a iných aktív minimálne vo výške 1,085 mld. Sk.
Valné zhromaždenie VÚB schválilo emisiu dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií VÚB v celkovej hodnote 6 mld. Sk. Banka môže emitovať tieto cenné papiere až do konania riadneho valného zhromaždenia na budúci rok a to na dobu do 10 rokov. „Emisia cenných papierov súvisí s aktivizáciou banky v oblasti hypotekárneho bankovníctva,“ uviedol prezident banky. Ako ďalej dodal, komunálne obligácie, ktoré sú kryté nehnuteľnosťami obcí, umožnia poskytovanie komunálnych úverov. V prípade týchto papierov je v zákone prísne určené krytie na poskytnutie úveru
Na VZ akcionári schválili aj zmenu stanov. O znížení základného imania môže valné zhromaždenie rozhodnúť len vtedy, ak sú na ňom prítomní akcionári vlastniaci viac než 50 % akcií. O jednotlivých zmenách pritom možno rozhodovať jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
Ročnú účtovnú závierku schválili akcionári reprezentujúci 99,99 % akcií prítomných akcionárov, pričom na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 59,88 % všetkých akcionárov. VZ akcionárov schválilo hospodársky výsledok za minulý rok., podľa ktorého banka dosiahla stratu 3,998 mld. Sk, v dôsledku dotvorenia opravných položiek a rezerv vo výške 4 mld. Sk. Výnosy tvorili 59,255 mld. Sk, náklady boli 63,253 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom dosiahli k ultimu roka 1998 výšku 111,280 mld. Sk, pričom záväzky voči klientom, teda primárne zdroje, boli 103,886 mld. Sk. VÚB vytvorila v uplynulom roku rezervy a opravné položky vo výške 9,026 mld. Sk, pričom do výnosov rozpustil 6,595 mld. Sk. Bilančná suma banky predstavovala v závere roka 158,821 mld. Sk. Akcionári zároveň rozhodli, že zo zisku minulých rokov bude 10 mil. Sk určené pre sociálny fond banky v SR a 250 tis. Sk sa prevedie do sociálneho fondu pobočky v Prahe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS