ČLÁNOK
VÚB v prvom polroku so ziskom 140,416 mil. Sk
28. júla 2000

Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s., Bratislava dosiahla k prvému polroku kladný hospodársky výsledok 140,416 mil. Sk, pričom náklady predstavovali 27,632 mld. Sk a výnosy 27,772 mld. Sk. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka tak podobne ako Slovenská sporiteľňa opustila červené čísla a dosiahla zisk. Na konci júna 1999 totiž VÚB vykázala stratu 1,481 mld. Sk. K ultimu prvého polroka dosiahla banka bilančnú sumu 175,841 mld. Sk, čo od začiatku roka znamená 15-percentný nárast. Bilančnou hodnotou sa tak VÚB na trhu podieľa 20 percentami. Výška základného imania je 13,465 mld. Sk a jeho podiel na bankovom trhu je 27 %. Vyplýva to nekonsolidovaných a neauditovaných údajov zverejnených bankou.
Všeobecné prevádzkové náklady banky boli oproti prvému polroku minulého roka nižšie o 123 mil. Sk a dosiahli 1,874 mld. Sk. Strata z ostatných prevádzkových a mimoriadnych výnosov a nákladov však medziročne vzrástla o 363 mil. Sk na 660 mil. Sk. Ďalším faktorom vplývajúcim na výšku zisku bolo dotvorenie rezerv a opravných položiek v objeme 86 mil. Sk.
Zisk z finančných činností banky oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástol o 1,785 mld. Sk na 2,588 mld. Sk. Najdôležitejšou časťou bol pritom zisk z úrokov vo výške 1,628 mld. Sk pri medziročnom náraste o 1,96 mld. Sk. Zisk z poplatkov predstavoval 554 mil. Sk, kurzové zisky boli 266 mil. Sk a zisk z ostatných operácií 140 mil. Sk.
Na celkovom objeme primárnych vkladov bankového sektora sa VÚB podieľa 22 percentami. Záväzky voči klientom predstavovali ku koncu júna 119,595 mld. Sk. Vklady obyvateľstva z toho tvorili 74 mld. Sk. Prostredníctvom vkladových certifikátov a pokladničných poukážok banka získala 2,136 mld. Sk a prostredníctvom dlhopisov 3,812 mld. Sk.
Ťažiskom činnosti banky sú úverové obchody. Objem poskytnutých úverov predstavoval k prvému polroku takmer 106 mld. Sk vrátane opravných položiek a odsunutých úverov. Na konci júna bol zrealizovaný druhý odsun klasifikovaných pohľadávok v hodnote 21,3 mld. Sk do Slovenskej konsolidačnej, a.s. V minulom roku odsunula VÚB za pomoci štátu 45 mld. Sk klasifikovaných úverov do Konsolidačnej banky, š.p. a Slovenskej konsolidačnej, a.s. Tým sa ukončila posledná fáza ozdravovacieho procesu, po ktorej je banka pripravená na privatizáciu. V súčasnosti podiel klasifikovaných úverov na celkových úveroch VÚB tvorí menej ako 20 %.
Viac ako 7 mld. Sk z celkového objemu poskytnutých úverov tvorili devízové úvery. Od začiatku roka banka poskytla 808 hypotekárnych úverov v objeme 578 mil. Sk, čo predstavuje nárast od konca minulého roka o 87 %. Banka začala poskytovať aj spotrebné úvery obyvateľstvu. Ku koncu prvého polroka poskytla 560 takýchto úverov v objeme 25,7 mil. Sk.
Privatizácia VÚB má prebehnúť v dvoch fázach. V prvom kole budú akcie VÚB ponúknuté na predaj multilaterálnym investorom, ktorými by sa mali stať International Finance Corporation, člen skupiny Svetovej banky, a Európska banka pre obnovu a rozvoj. V tejto fáze, ktorá by sa mala ukončiť do konca tohto roka, má štát záujem o odpredaj 15 až 20-percentných podielov. V druhej fáze by sa mal vybrať strategický investor, ktorému bude ponúknutý dvojtretinový balík akcií.
Banka poskytuje svojim klientom viac ako 50 základných produktov a služieb prostredníctvom siete 41 pobočiek a 198 expozitúr a detašovaných pracovísk. Na realizáciu dlhodobých a strategických zámerov má vytvorené dcérske spoločnosti, ktoré riešia špecifické požiadavky klientov týkajúce sa cenných papierov, realít, podielových fondov a stavebného sporenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS