ČLÁNOK
VÚB poskytla od zaciatku roka 296 hypotekárnych úverov za 176 mil. Sk
19. apríla 2003

Všeobecná úverová banka, clen medzinárodnej Gruppo Intesa, si na Slovensku nadalej udržiava pozíciu lídra pri poskytovaní hypotekárnych úverov. Dosial ich totiž poskytla 8 242 klientom v objeme prekracujúcom 5,5 mld. Sk. Pocas 1. štvrtroka 2003 banka dvakrát pristúpila k zníženiu úrokových sadzieb ponúkaných hypoúverov, ked ich výšku oproti minulému roku znížila spolu až o 2,5 %. Zmeny sa týkali hypoték s pohyblivým systémom úrocenia, s viazanostou na 5 ci 10 rokov a takisto aj sadzieb pre právnické osoby a komunálne hypoúvery. „Prioritou banky je podporit ašpirácie slovenských obcanov v oblasti vlastného bývania“, povedal Mário Drosc, vrchný riaditel pre retailové bankovníctvo a clen predstavenstva VÚB, a.s.

V porovnaní s prvým štvrtrokom 2002 VÚB zaznamenala mierny pokles v pocte, aj objeme poskytnutých úverov. Prícin uvedeného stavu, vyplývajúcich najmä z externého prostredia, bolo viacero:

“ Vopred avizované výrazné zníženie štátneho príspevku až o 2 % primälo mnohých klientov požiadat o hypotéku skôr. VÚB preto ako prvá zaviedla špecializovaný produkt – hypotekárny úver na nešpecifikovanú nehnutelnost. Rekordný nárast tak banka zaznamenala najmä v decembri 2002, kedy schválila približne 500 hypotekárnych úverov v objeme 400 mil. Sk. Výnimocný tým bol aj celý posledný štvrtrok 2002 a preto porovnanie prvých troch mesiacov rokov 2002 a 2003 nie je relevantné.

“ Druhým dôvodom poklesu je momentálny stav na trhu nehnutelností v SR, najmä v Bratislave. Dopyt po nehnutelnostiach totiž vysoko prevyšuje ponuku a klient má problém nájst vhodnú nehnutelnost a prefinancovat ju prostredníctvom hypotekárneho úveru.

“ Dalej je to aj súcasná podoba danových zákonov, kedy je problém kúpit byt od predávajúceho na úver, pokial nevlastní danú nehnutelnost viac ako 2 roky. Mnohí klienti majú taktiež problém s preukázaním reálnych príjmov na splácanie úveru. Mnoho zamestnancov totiž cast mzdy dostáva v hotovosti, v prípade podnikatelov zasa danové priznanie nie vždy zohladnuje ich reálne príjmy. VÚB však kladie dôraz len na preukázatelné príjmy.

Za uplynulé obdobie VÚB naopak zaznamenala nárast záujmu klientov o špecializované produkty zavedené v priebehu minulého roka. Konkrétne ide o hypotekárny úver pre mladých ludí, o ktorý môžu požiadat žiadatelia nepresahujúci vekovú hranicu 35 rokov. Zvýhodnením pre nich je úroková sadzba znížená oproti štandardnej až o 0,2 % a odklad splátky istiny úveru maximálne na 2 roky. S velkým záujmom sa tiež stretáva už vyššie uvedený hypotekárny úver na nešpecifikovanú nehnutelnost, hypotekárny úver na postupné financovanie výstavby budúcej nehnutelnosti a najnovšie aj hypotekárny úver kombinovaný so životným poistením, kde je úver splácaný výnosom z poistenia. Banka tu spolupracuje s troma poistovnami.

Okrem záujmu klientov o špecializované hypotekárne produkty pripravila VÚB v priebehu prvého štvrtroka viacero dôležitých zmien, z ktorých posledné vstúpili do platnosti k 1. aprílu 2003.

“ Zjednodušili sa formuláre žiadostí a urýchlil sa proces schvalovania v priebehu pár dní a to bez ohladu na región, v ktorom klient o hypotekárny úver žiada. ..Dôležitým faktorom pre klienta je tiež rýchlost spracovania úveru, kde sa lehota vybavenia klienta ráta na dni, bez ohladu na región, v ktorom klient žiada o hypotéku.

“ Znížil sa minimálny vek žiadatelov na 23 rokov s tým, že uznáva aj niektoré podnikatelské príjmy.

“ Dalším plusom je zmena konštrukcie úrokových sadzieb hypotekárnych úverov. Okrem už spomínaného samotného zníženia sadzieb je navyše výsledná úroková sadzba pre klienta atraktívnejšia, nakolko po novom jej výška závisí len od bonity klienta a hodnoty ponúkaného zabezpecenia a nie od doby splatnosti úveru, ktorú si klient zvolí.

“ Ako jediná banka na trhu umožnujeme VÚB klientom prefinancovat až 100 % ich investicného zámeru. Klienti tak už nebudú musiet preukazovat vlastné prostriedky vo výške min 10 % z investicného zámeru, ale môžu celú sumu cerpat z VÚB.

“ Banka zacala spolupracovat s niektorými dodávatelmi typových domov – napr. YTONG Dom. Nakolko práve zacína obdobie vhodné na výstavbu, predpokladáme, že uvedené partnerstvo sa priaznivo prejaví vo výsledkoch banky v dalšom štvrtroku.

V blízkej budúcnosti VÚB pripravuje skvalitnovanie služieb banky pre klientov najmä poskytovaním bezplatného poradenského servisuNaša banka má tiež záujem rozširovat svoju spoluprácu s tretími stranami (ako sú stavebné spolocnosti, poistovne), aby mohla ponúkat klientovi co najkomplexnejší súbor služieb.

VÚB sa v prieskume spolocnosti Readers‘ Digest stala v roku 2003 už po tretíkrát najdôveryhodnejšou znackou medzi bankovými inštitúciami na Slovensku a získala tak ocenenie ‚Dobrá znacka‘. Cistý zisk skupiny VÚB dosiahol v roku 2002 podla auditovaných konsolidovaných výsledkov, spracovaných podla IFRS, výšku 2,145 mld. Sk. Suma celkových aktív spravovaných skupinou vzrástla na úroven 194,7 mld. Sk a vlastné imanie skupiny na 17,759 mld. Sk. Skupinu VÚB tvorilo k 31. 12. 2002 okrem banky dalších 17 dcérskych spolocností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS