ČLÁNOK
VÚB nestratila prestíž, odolala zlomyselnej fáme
6. marca 2003

Klienti Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) vybrali v dôsledku šírenia fámy o problémoch banky a hrozbe uvalenia nútenej správy zo svojich úctov približne 800 mil. Sk. Banka pokracuje v bežnej prevádzke a od zaciatku týždna nezaznamenala dalšie hromadné výbery, ani rušenia úctov. Naopak, stav depozít stúpa každým dnom o stovky miliónov korún. „VÚB ustála celý proces z vlastných zdrojov, a nemusela si nic požiciavat od Národnej banky Slovenska,“ pozitívne zhodnotil vývoj generálny riaditel VÚB Tomas Spurny. K dobrému zvládnutiu situácie prispela aj otvorená a rýchla komunikácia so všetkými cielovými skupinami, medziiným aj s novinármi. Vyhlásenia Tomasa Spurneho a vrcholového manažmentu dokázali, že banka je o dôvere a vo VÚB to platí. K upokojeniu obyvatelstva a podpore VÚB prispeli aj vyhlásenia Národnej banky Slovenska o stabilite a sile VÚB, ako aj podpora zo strany Asociácie bánk.

VÚB podala trestné oznámenie na neznámeho páchatela za šírenie nepravdivých informácií, informovala Políciu SR a Generálnu prokuratúru SR o zistených skutocnostiach. Medzitým sa VÚB podarilo získat dôkazový materiál – originály faxovej správy, ktorú rozposlal jeden zo slovenských podnikatelov s tým, že na VÚB je uvalená nútená správa. Z dôvodu nezmarenia prebiehajúceho vyšetrovania VÚB nemôže zverejnit názov, ani adresu firmy, ktorá túto správu šírila.

O tom, že stav VÚB je najlepší v histórii svedcí aj zvýšenie ratingu medzinárodnou ratingovou agentúrou Fitch Ratings u dlhodobých záväzkov VÚB z hodnoty BBB- na súcasný BBB so stabilným výhladom. „Tým rating VÚB dosiahol maximálnu možnú úroven,“ povedal clen predstavenstva VÚB Mário Drosc. Fitch Ratings bola poslednou agentúrou, ktorá zvýšila rating VÚB na najvyššiu úroven.

Podla auditovaných konsolidovaných financných výsledkov, spracovaných podla Medzinárodných štandardov financného výkazníctva (IFRS), dosiahol cistý zisk skupiny VÚB k 31. 12. 2002 výšku 2,145 mld. Sk, pricom v roku 2001 bol 1,346 mld. Sk. Suma celkových aktív spravovaných skupinou vzrástla o 11,8 % na úroven 194,7 mld. Sk, zatial co objem úverov poskytnutých klientom vzrástol o 14,2 % na 47,2 mld. Sk. Úložky klientov boli 150,1 mld. Sk, co je oproti roku 2001 nárast o 4,4 %. Vlastné imanie skupiny vzrástlo v roku 2002 o 13,7 % na 17,759 mld. Sk. Výsledky musí ešte schválit Dozorná rada VÚB, a.s. V priebehu roka 2002 sa VÚB z hladiska reštrukturalizacného programu zamerala na zlepšenie štruktúry bilancných aktív a výrazne zosilnila konzervatívny prístup k tvorbe všeobecných rezerv a špecifických opravných položiek, ktoré kryjú potenciálne riziká vyplývajúce z úverového portfólia banky.

Konsolidované prevádzkové výnosy skupiny VÚB vzrástli o 23,1 % na 9,7 mld. Sk, zatial co prevádzkový zisk pred zmenou stavu opravných položiek a rezerv vzrástol o 68,9 % na úroven 2,746 mld. Sk. Zároven skupina VÚB dosiahla 24,8 %-ný nárast v cistých úrokových výnosoch a významný nárast (19,4 %) bol dosiahnutý aj v kategórii neúrokových výnosov.

Skupina VÚB dosiahla celkové prevádzkové náklady vo výške 6,995 mld. Sk, co je oproti roku 2001 nárast o 11,3 %. Z toho personálne náklady boli 2,368 mld. Sk (+ 6,3 %).

„Tieto výsledky hodnotím ako velmi dobré a cením si ich dosiahnutie o to viac, že VÚB a jej dcérske spolocnosti prechádzajú zásadnou transformáciou, ktorá okrem iného ovplyvnila zisk. Minulý rok sa totiž banka musela vyrovnat s reziduálnymi rizikami, vyplývajúcimi z predprivatizacnej úverovej politiky banky, a zásadne reštrukturalizovala dve dcérske spolocnosti. Napriek tomu skupina podla medzinárodných úctovných štandardov vykázala historicky rekordný zisk,“ povedal Tomas Spurny, generálny riaditel a predseda predstavenstva VÚB.

Všeobecná úverová banka, a.s., clen bankovej skupiny Intesa, zaujíma popredné miesto na slovenskom financnom trhu tak v oblasti aktívnych ako aj pasívnych obchodov. Dokumentuje to aj jej 22 %-ný podiel na hodnote primárnych vkladov a 14 %-ný podiel na úveroch poskytnutých klientom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS