ČLÁNOK
VÚB neoprávnene postúpila pohľadávky na SKo za 2,381 mld. Sk
11. apríla 2002

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB), v rámci predprivatizačnej reštrukturalizácie úverového portfólia neoprávnene previedla na Slovenskú konsolidačnú, a.s. (SKo), pohľadávky v celkovom objeme 2,381 mld. Sk. Pohľadávky, pri ktorých sa nepreukázala oprávnenosť postúpenia, sa týkajú 14 dlžníkov. Vyplýva to z dodatku k správe o činnosti SKo, ktorý predstavitelia Slovenskej konsolidačnej doručili poslancom, členom finančného výboru Národnej rady SR.

V rámci operácie na nápravu tohto stavu budú niektorí dlžníci vrátení do VÚB, u ostatných sa použijú iné formy opravného riešenia. Ako sa uvádza v dodatku, v súčasnosti prebiehajú rokovania s novým vlastníkom VÚB o napravení nedostatkov týkajúcich sa preberania spisov v súvislosti s postúpením pohľadávok. Na základe predbežných výsledkov možno očakávať, že tento problém sa urovná do 30. apríla.

Neoprávnenosť postúpenia pohľadávok pred privatizáciou VÚB na SKo bola spôsobená nedodržaním kritérií stanovených na postupovanie pohľadávok z reštrukturalizovanej banky. V týchto prípadoch nemeškali dlžníci so splácaním pohľadávok, ktoré bolo podmienkou na ich postúpenie. V čase preberania pohľadávok nemala SKo k dispozícii dokumentáciu k jednotlivým prípadom, na základe ktorých mohla tieto skutočnosti zistiť.

Preberanie kompletnej dokumentácie k pohľadávkam, postúpeným z VÚB v júni 2000, sa ukončilo v decembri 2001. Po vzájomných rokovaniach podpísali predstavitelia VÚB a Slovenskej konsolidačnej dodatok k pôvodnej zmluve o postúpení týchto pohľadávok medzi bankou a SKo, ktorý upravuje postup oboch subjektov pri odstránení nedostatkov.

Podmienkou podpisu záverečného protokolu o odovzdaní a prevzatí dokumentácie s VÚB zo strany SKo je odstránenie všetkých zistených nedostatkov pri preberaní spisov. Tieto nedostatky sa týkajú chýbajúcich originálov dokladov, preukazujúcich existenciu pohľadávok, ako aj pohľadávok, u ktorých je právna pochybnosť, či v zmysle stanovených kritérií mali byť predmetom postúpenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS