ČLÁNOK
VÚB má za sebou už siedmu emisiu hypotekárnych záložných listov
11. júna 2003

VÚB, a.s. doteraz schválila hypotekárne úvery (HÚ) vo výške necelých 6 mld. Sk. Na krytie úverov banka používa prevažne hypotekárne záložné listy (HZL). Do konca mája emitovala a predala investorom HZL v celkovom objeme 3,55 mld. Sk. VÚB tým vytvára reálne predpoklady na krytie HÚ HZL, v súlade s § 69 Zákona o bankách č. 483 z roku 2001, podľa ktorého sú banky povinné HÚ financovať prevažne prostredníctvom vydávania a predaja HZL.

Siedma emisia HZL VÚB bola realizovaná v objeme 1 mld. Sk, pričom menovitá hodnota bola stanovená na 100.000,-Sk. Splatnosť je 10 rokov s kupónom, resp. fixným ročným úrokovým výnosom,

5,1 %. V praxi to znamená, že VÚB sa v trvaní nasledujúcich 10 rokov zaviazala majiteľom dlhopisov vyplácať ročne 5,1 %-ný výnos a po uplynutí 10 rokov vyplatiť istinu.

Investície do HZL sú medzi investormi, tak inštitucionálnymi ako aj drobnými, stále viac obľúbené

z viacerých dôvodov. HÚ sú kryté reálne existujúcimi a v prospech banky založenými nehnuteľnosťami, čiže nebezpečenstvo nesplatenia istiny alebo nevyplatenia výnosov z HZL je minimálne. Fixný ročný úrokový výnos HZL sa odvíja predovšetkým od úročenia štátnych dlhopisov

s rovnakou lehotou splatnosti. Okrem toho výnosy z dlhopisov nepodliehajú 15 % zrážkovej dani tak, ako napr. výnosy zo štátnych dlhopisov, resp. z vkladov v bankách. Znamená to teda, že ak vložíte peniaze na termínovaný vklad v banke na tri roky, dostanete zhruba o percento menej. Otázne však je, či sa táto výnimka pre HZL ponechá aj po začatí daňovej reformy od januára budúceho roku.

Pre banku je veľmi dôležité, že hoci primárny predaj plánovala až na 3 mesiace, už v priebehu prvého bola celá emisia upísaná. Záujem inštitucionálnych investorov výrazne presahoval objem 900 mil. Sk, ktorý bol určený práve pre tento trhový segment. Ostatných 100 mil. Sk bolo predaných prostredníctvom bankových poradcov, manažérov private bankingu ako aj prostredníctvom pobočkovej siete banky. Veľký záujem o investovanie do HZL dáva odpoveď na časté otázky investorov v súvislosti s likviditou /na trhu to znamená rýchlosť realizácie objednávky investora, ktorý sa rozhodne cenné papiere kúpiť, či predať/. To, že splatnosť dlhopisu je 10 rokov teda neznamená, že investor bude musieť mať viazané finančné prostriedky na celých 10 rokov.

Práve prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, ktorá organizuje obchodovanie na sekundárnom trhu je možné realizovať nákup a predaj aj HZL VÚB. Siedma emisia je kótovaná na hlavnom trhu burzy čím je zdôraznená kvalita týchto cenných papierov. Taktiež pripravujeme zaradenie emisie do modulu tvorcov trhu čo je zárukou každodennej kotácie tak predaja ako aj nákupu HZL. Tým vlastne dávame záruku likvidity všetkým, ktorí naše HZL nakúpili, že ak sa rozhodnú ich pred splatnosťou „vymeniť“ na hotovosť, tak to môžu urobiť bez zbytočných časových strát a to aj napriek tomu, že zdôrazňujeme dlhodobú výnosovosť takejto investície. HZL boli preto v minulom roku jednou z najvýnosnejších investícií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS