ČLÁNOK
VÚB dotvorila zdroje krytia ku všetkým rizikovým pohľadávkam
2. mája 2000

Podľa slovenských účtovných štandardov dosiahla Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (VÚB) za minulý rok nekonsolidovanú stratu 9,487 mld. Sk. Negatívny vývoj hospodárenia bol spôsobený poklesom výnosov z finančných činností, nárastom nákladových úrokov na operácie s klientmi, predovšetkým však tvorbou opravných položiek a rezerv. Za uplynulý rok banka dotvorila na úkor nákladov opravné položky vo výške 7,803 mld. Sk, čím spolu s rezervami dosiahli 23,325 mld. Sk. Do výnosov banka rozpustila rezervy a opravné položky za 18,819 mld. Sk. Rozdiel medzi tvorbou a použitím rezerv a opravných položiek, teda zdroje na krytie rizík, dosiahol 4,830 mld. Sk. Banka tým vytvorila zdroje krytia ku všetkým evidovaným rizikovým pohľadávkam v plnej výške.
Výnosy z finančných činností poklesli o 18,198 mld. Sk na 31,858 mld. Sk najmä pod vplyvom nižšej produkcie výnosových úrokov v objeme 13,077 mld. Sk, ktoré sa medziročne znížili o 2,930 mld. Sk. Celkové výnosy poklesli o 12 % na 51,655 mld. Sk. Nákladové úroky banky na operácie s klientmi sa naopak zvýšili o 820 mil. Sk na 11,890 mld. Sk. Banke sa síce podarilo zredukovať všeobecné prevádzkové náklady o 12 % na 4,585 mld. Sk, celkové náklady banky však poklesli len o 3,3%. Bilančná suma banky zaznamenala pokles o 6,211 mld. Sk na 152,610 mld. Sk, keď ešte k ultimu roka 1998 predstavovala 157,357 mld. Sk.
Úvery v oblasti úverového portfólia zaznamenali pokles. Pôžičky poskytnuté klientom sa totiž medziročne znížili o 17,9 mld. Sk na 93,333 mld. Sk a tvorili tak 61 % aktív banky v porovnaní so 70 % k ultimu roka 1998. Krytie úverov primárnymi vkladmi sa znížilo, tvorí však stále približne 87-percentný podiel, termínové primárne zdroje kryjú 70 % úverov. Vklady klientov vo VÚB totiž vzrástli za minulý rok o 3,188 mld. Sk, keď banka zvýšila podiel primárnych vkladov na celkových zdrojoch banky zo 65 % v roku 1998 na 70 % v uplynulom roku. Objem primárnych vkladov VÚB pritom predstavoval viac ako 21 % na primárnych vkladoch bankového sektora. Spolu so znížením bilančnej sumy sa banke podarilo ďalej zredukovať závislosť od zdrojov z iných bánk, keď záväzky voči bankám poklesli od konca roka 1998 o 28 % na 22,011 mld. Sk.
V minulom roku odsunula VÚB za pomoci štátu 45 mld. Sk klasifikovaných úverov do Konsolidačnej banky, š.p. a Slovenskej konsolidačnej, a.s. Ministerstvo financií zároveň zvýšilo základné imanie banky o 8,9 mld. Sk, čím VÚB dosiahla kapitálovú primeranosť 9,18 %. Už za prvé dva mesiace tohto roku dosiahla banka prevádzkový zisk na úrovni 200 mil. Sk. Do konca tohto roka by mala byť VÚB sprivatizovaná.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS