ČLÁNOK
VÚB Asset Management vyplatí podielnikom 5,169 mil. Sk
3. mája 2001

Predstavenstvo spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. rozhodlo o vyplatení časti výnosov z majetku v otvorených podielových fondoch za rok 2000. Celková výška vyplatených výnosov pred zdanením v troch dlhopisových fondoch spravovaných spoločnosťou je 5,169 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

Celkový výnos po zdanení určený na vyplatenie podielnikom Korunového fondu za uplynulý rok predstavuje 1,155 mil. Sk. Na jeden podiel tohto dlhopisového fondu prislúcha výnos 58,10 Sk, pričom podielnik má nárok na čistý výnos po zdanení 57,70 Sk. Dolárový fond správcovskej spoločnosti dosiahol celkový výnos po zdanení vo výške 1,824 mil. Sk. Pre podielnika to znamená najvyšší výnos pripadajúci na jeden podiel po zdanení 106,40 Sk. Najvyšší celkový čistý výnos dosiahol otvorený podielový fond Eurofond, ktorý končil rok 2000 s celkovým výnosom po zdanení vo výške 1,940 mil. Sk. Podielnikom fondu bude vyplatený výnos po zdanení pripadajúci na jeden podiel 103,70 Sk.

Na výnos z majetku v podielovom fonde majú nárok všetci podielnici, ktorí vlastnili podielové listy k 4. marcu 2001 a do tohto termínu nepožiadali o ich vrátenie. Výnosy budú podľa štatútov podielnikov vyplatené najneskôr do 31. mája 2001. Zahrnutím uvedených skutočností do ocenenia podielových fondov sa adekvátne zníži hodnota podielu v jednotlivých podielových fondoch.

Spoločnosť VÚB Asset Management vznikla v novembri 1999. Licenciu na podnikanie s podielovými listami dostala od Ministerstva financií SR koncom marca a v auguste bola zapísaná do Obchodného registra. Súčasná správcovská spoločnosť podniká podľa nového zákona o kolektívnom investovaní, ktorý platí od januára tohto roka. Podielové listy troch otvorených podielových fondov sú denominované v slovenských korunách a majú listinnú podobu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS