ČLÁNOK
VSŽ sa bude snažiť o finančú disciplínu
8. apríla 1998

Ťažiskovou oblasťou na naplnenie tohto programu bude finančná disciplína, hlavne jej uplatňovanie vo vzťahu k zákazníkom spoločnosti. Informoval o tom odbor mediálnej politiky VSŽ Konzult. Ako na aktíve vedúcich hospodárskych pracovníkov VSŽ Holding povedal viceprezident pre financovanie VSŽ Holding Pavla Miškova eviduje spoločnosť „alarmujúci stav pohľadávok po termíne splatnosti“. Medzi možné riešenia tejto situácie zaradil P. Miškov využívanie takých istiacich platobných nástrojov, ktoré vo vzťahu k odberateľovi výrobkov zabezpečia pravidelné inkaso v lehote splatnosti. Ide napríklad o akreditív, bankovú garanciu, zmenku avalovanú bankou a vlastnú zmenku. Spoločnosť by sa zároveň mala snažiť o skrátenie lehoty splatnosti pohľadávok priamo v kontrakte na 30, maximálne 50 dní. Miškov na aktíve koncom marca upozornil, že saldo pohľadávok po lehote splatnosti predstavuje 3,5 mld. Sk a VSŽ eviduje „ťažko dobytné“ pohľadávky v objeme takmer 1 mld. Sk. „Nie je jediným riešením klopať na dvere bánk a presvedčiť ich o potrebe úverovania VSŽ Holding, ale nájsť mobilizujúce rezervy na zabezpečenie zdrojov pre ďalší rozvoj skupiny VSŽ,“ vysvetlil P. Miškov. V oblasti nákladovej disciplíny by mala spoločnosť podľa jeho slov výrazne znížiť neproduktívne náklady a prehodnotiť stav zamestnanosti podniku, s čím súvisí aj racionálny prístup k prijímaniu nových pracovníkov. Viceprezident VSŽ Holding pre riadenie Ľubomír Solár na aktíve zdôraznil, že cieľom personálnej stratégie spoločnosti musí byť postupné dosiahnutie ekonomickej zamestnanosti. „Trhové prostredie a jeho mechanizmy nás nútia riešiť otázku znižovania stavu zamestnancov v neefektívnych výrobách,“ povedal Ľ. Solár. Skupina spoločností VSŽ zamestnávala k 31. decembru minulého roka 27 896 pracovníkov. Vytvorené zdroje umožnili v roku 1997 vyplatiť priemernú mesačnú mzdu 15 851 Sk, pričom medziročná dynamika priemernej nominálnej mesačnej mzdy dosiahla 9,3%. Najrýchlejšie rástla mzdová úroveň vo VSŽ Oceľ, zložitejšia situácia bola vo VSŽ Inžiniering. Viceprezident VSŽ Holding pre stratégiu a podnikateľské aktivity Jaroslav Bilík počas aktívu informoval, že v rámci rozvoja výrobno-technickej základne vynaložila spoločnosť v minulom roku 3,323 mld. Sk. Plán v tejto oblasti predpokladá smerovanie investícií do modernizácie výrobnej základne, zavádzania špičkových technológií a technologických procesov, ekologizácie rozhodujúcich zdrojov znehodnocovania životného prostredia. VSŽ Holding sa zároveň zameria na umiestnenie časti plánovaných prostriedkov v zahraničí. Ide predovšetkým o investičné akcie do DAM Miskolc MR, Čiernej hory a zahraničných afilácií, pričom pri investíciách do DAM je podľa J. Bilíka snaha nezaťažovať materskú firmu. Spoločnosť od začiatku vyvíja aktivity smerom k zahraničným bankám na financovanie tohto projektu bez ďalšej účasti VSŽ. J. Bilík upozornil, že niektoré zahraničné banky, medzi nimi aj Európska banka pre obnovu a rozvoj, samé prejavili záujem projekt financovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS